- Διαφήμιση -

Στο 85% το ποσοστό των «άκαπνων» μαγαζιών στους τελευταίους ελέγχους

Οι Έλληνες αγκαλιάζουν την προσπάθεια να μπει τέλος στο κάπνισμα σε δημόσιους χώρους

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας για τους ελέγ­χους που έγι­ναν από 20 έως 24 Νοεμ­βρί­ου για την εφαρ­μο­γή του αντι­κα­πνι­στι­κού νόμου απο­δει­κνύ­ε­ται, όπως ανα­φέ­ρουν από την κυβέρ­νη­ση, ότι οι Έλλη­νες αγκα­λιά­ζουν την προ­σπά­θεια να μπει τέλος στο κάπνι­σμα σε δημό­σιους χώρους και να προ­στα­τευ­θεί η δημό­σια Υγεία.

Μικτά κλι­μά­κια Επι­θε­ω­ρη­τών-Ελεγ­κτών της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας και στε­λε­χών της ΕΛ.ΑΣ. συνέ­χι­σαν τους ελέγ­χους για την εφαρ­μο­γή του αντι­κα­πνι­στι­κού νόμου σε όλη την επι­κρά­τεια, υλο­ποιώ­ντας το ειδι­κό πρό­γραμ­μα ελεγ­κτι­κής δρά­σης και αξιο­ποιώ­ντας στοι­χεία από το 1142.

Από το σύνο­λο των 97 κατα­στη­μά­των που ελέγ­χθη­καν, δεν κατα­γρά­φη­κε καμία παρά­βα­ση στο 68%. Ειδι­κό­τε­ρα, καπνί­ζο­ντες βρέ­θη­καν μόλις στο 15% του συνό­λου των ελεγ­χθέ­ντων κατα­στη­μά­των, δηλ. το ποσο­στό των «άκα­πνων» μαγα­ζιών άγγι­ξε το 85%, ένα πολύ υψη­λό ποσο­στό που δεί­χνει ότι η κοι­νω­νία είναι έτοι­μη να γυρί­σει σελί­δα, να διεκ­δι­κή­σει αλλά και να προ­στα­τεύ­σει τη δημό­σια υγεία και την κοι­νω­νι­κή ευεξία.

Ανα­λυ­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους διε­νερ­γη­θέ­ντες ελέγ­χους παρα­τί­θε­νται παρα­κά­τω σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση του Διοι­κη­τή της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας ‘Αγγε­λου Μπινη:

1. Την Tετάρ­τη, 20.11.2019, στην περιο­χή της Νέας Σμύρ­νης ελέγ­χθη­καν 10 κατα­στή­μα­τα και κατε­γρά­φη­σαν παρα­βά­σεις σε 3 εξ αυτών. Σε κάθε περί­πτω­ση επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 500 ευρώ στους υπεύ­θυ­νους-ιδιο­κτή­τες των κατα­στη­μά­των, αλλά και πρό­στι­μο 100 ευρώ στους 3 θαμώ­νες που κάπνιζαν.

2. Την Πέμ­πτη, 21.11.2019, στην περιο­χή του Κολω­να­κί­ου ελέγ­χθη­καν 10 ΚΥΕ και δια­πι­στώ­θη­καν παρα­βά­σεις σε 3 κατα­στή­μα­τα, στα οποία επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 500 ευρώ για παρα­βά­σεις όπως: έλλει­ψη σήμαν­σης απα­γό­ρευ­σης καπνί­σμα­τος και μη λήψη λοι­πών μέτρων απο­τρο­πής (απο­μά­κρυν­ση στα­χτο­δο­χεί­ων) καθώς και για κάπνι­σμα σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους εκτός προδιαγραφών.

3. Την Παρα­σκευή 22.11.2019, πραγ­μα­το­ποι­η­θή­καν έλεγ­χοι στο κέντρο της Αθή­νας (Πλα­τεία Αγί­ας Ειρή­νης και Μονα­στη­ρά­κι) καθώς και στις Σέρ­ρες και την Λάρισα.

Στην Πλα­τεία Αγί­ας Ειρή­νης ελέγ­χθη­καν συνο­λι­κά 11 ΚΥΕ κατά τις μεση­με­ρια­νές ώρες όπου και επι­βλή­θη­καν 2 πρό­στι­μα των 500 ευρώ για έλλει­ψη σήμαν­σης απα­γό­ρευ­σης καπνί­σμα­τος. Όλοι οι εξω­τε­ρι­κοί χώροι τηρού­σαν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του νόμου

Στο Μονα­στη­ρά­κι ελέγ­χθη­καν 10 ΚΥΕ και δια­πι­στώ­θη­καν παρα­βά­σεις σε 3 εξ αυτών ανα­φο­ρι­κά με το Βιβλίο Ανα­φο­ράς Καπνί­σμα­τος, την ύπαρ­ξη στα­χτο­δο­χεί­ων και την έλλει­ψη ή την ελλι­πή σήμαν­ση απα­γό­ρευ­σης καπνίσματος.

Στην περιο­χή των Σερ­ρών έγι­νε έλεγ­χος σε 8 κατα­στή­μα­τα. Σε 4 εξ αυτών επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 500 ευρώ καθώς εντο­πί­στη­καν τασά­κια με απο­τσί­γα­ρα στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους οι οποί­οι ήταν περί­κλει­στοι μέχρι επά­νω με παρα­πε­τά­σμα­τα και σκέ­πα­στρο. Σε μία ακό­μα περί­πτω­ση επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 4000 ευρώ λόγω υπο­τρο­πής καθώς είχε επι­βά­λει πρό­στι­μο σε προη­γού­με­νο έλεγ­χο η ΕΛ.ΑΣ.

Στην περιο­χή της Λάρι­σας ελέγ­χθη­καν συνο­λι­κά 16 ΚΥΕ. Επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα σε 2 περι­πτώ­σεις. Στην πρώ­τη περί­πτω­ση επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 500 ευρώ στον ιδιο­κτή­τη και δύο πρό­στι­μα των 100 ευρώ στους καπνί­ζο­ντες. Στη δεύ­τε­ρη περί­πτω­ση επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 2000 ευρώ στον επι­χει­ρη­μα­τία (κατά­στη­μα 220 τ.μ.) και τρία πρό­στι­μα των 100 ευρώ στους καπνίζοντες.

4. Το Σάβ­βα­το 23.11.2019 και Κυρια­κή 24.11.2019 διε­νερ­γή­θη­καν έλεγ­χοι σε νυχτε­ρι­νά κέντρα δια­σκέ­δα­σης και σε clubs στην Αττι­κή (Λεωφ. Συγ­γρού, την Λεωφ. Πει­ραιώς, το Μπουρ­νά­ζι και το Περι­στέ­ρι) καθώς επί­σης στο Ρίο της Πάτρας, στο ‘Αργος και στο Ναύπλιο.

Στις Λεωφ. Συγ­γρού και Πει­ραιώς ελέγ­χθη­καν 6 επι­χει­ρή­σεις και επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα των 6000 ευρώ σε 3 περι­πτώ­σεις καθώς και 100 ευρώ σε δύο καπνιστές.

Στο Περι­στέ­ρι και στο Μπουρ­νά­ζι ελέγ­χθη­καν 10 ΚΥΕ σε 4 εκ των οποί­ων επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα 500 ευρώ καθώς και 1 πρό­στι­μο 100 ευρώ σε θαμώ­να που βρέ­θη­κε να καπνί­ζει σε εσω­τε­ρι­κό χώρο.

Στην περιο­χή του Ρίο Πατρών ελέγ­χθη­καν 11 ΚΥΕ στα οποία δεν βρέ­θη­καν καπνί­ζο­ντες σε εσω­τε­ρι­κούς χώρους. Επι­βλή­θη­κε ένα πρό­στι­μο των 500 ευρώ για έλλει­ψη τήρη­σης Βιβλί­ου Ανα­φο­ράς Καπνίσματος.

Στο ‘Αργος και στο Ναύ­πλιο ελέγ­χθη­καν 15 κατα­στή­μα­τα, στα οποία δεν υπήρ­χαν καπνί­ζο­ντες στους εσω­τε­ρι­κούς χώρους. Επι­βλή­θη­καν 9 πρό­στι­μα των 500 ευρώ λόγω ελλι­πούς σήμαν­σης ή έλλει­ψης Βιβλί­ου Ανα­φο­ράς Καπνίσματος.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων