- Διαφήμιση -

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία «Γηρυόνης»: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθηνών – Κορίνθου

Έκτακτες συσκέψεις στην Πολιτική Προστασία

Τερά­στια είναι τα προ­βλή­μα­τα που έχουν δημιουρ­γη­θεί από την κακο­και­ρία «Γηρυό­νη» που σαρώ­νει την χώρα από χθες το βράδυ.

Ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης βρί­σκε­ται από τα ξημε­ρώ­μα­τα στο Ενιαίο Συντο­νι­στι­κό Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων, όπου γίνο­νται έκτα­κτες συσκέ­ψεις λόγω της κακο­και­ρί­ας που πλήτ­τει την Αττι­κή και άλλες περιο­χές της χώρας.

Ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης ενη­με­ρώ­νε­ται συνε­χώς από τον γενι­κό γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκο Χαρ­δα­λιά και άλλα αρμό­δια στε­λέ­χη για τις ενέρ­γειες που γίνο­νται για την αντι­με­τώ­πι­ση της κατάστασης.

Τα περισ­σό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα από την έντο­νη βρο­χό­πτω­ση εντο­πί­ζο­νται κυρί­ως στην Κινέ­τα, ενώ, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση από την Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, λόγω συσ­σώ­ρευ­σης υδά­των και φερ­τών υλι­κών έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία τόσο στην νέα εθνι­κή οδό Αθη­νών- Κορίν­θου (Ολυ­μπία οδό) από τον σταθ­μό διο­δί­ων της Ελευ­σί­νας έως τα διό­δια Καλα­μα­κί­ου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στην παλαιά εθνι­κή οδό.

Εξάλ­λου ανε­στά­λη­σαν προ­σω­ρι­νά τα δρο­μο­λό­για του προ­α­στια­κού σιδη­ρο­δρό­μου από το Κιά­το προς Πει­ραιά και αντίστροφα.

Η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία έχει δεχθεί έως αυτή την ώρα 40 κλή­σεις από την ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Κινέ­τας για παρο­χή βοήθειας.

Παράλ­λη­λα η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας απευ­θύ­νει σύστα­ση — έκκλη­ση προς τους πολί­τες της Αττι­κής να απο­φεύ­γουν τις μετα­κι­νή­σεις έως τις 10:00 το πρωί, για προ­λη­πτι­κούς λόγους, όσο και για να μην προ­κλη­θεί κυκλο­φο­ρια­κή συμ­φό­ρη­ση λόγω της συσ­σώ­ρευ­σης υδάτων.

Έκλει­σαν δρό­μοι λόγω συσ­σώ­ρευ­σης υδά­των στον Πειραιά

Κλει­στή για την κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των, λόγω μεγά­λης συσ­σώ­ρευ­σης υδά­των, είναι σύμ­φω­να με την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία η Οδός Πει­ραιώς από το ύψος της οδού Χαμο­στέρ­νας έως την Ηρακλειδών.

Παράλ­λη­λα στην Ακτή Βασι­λειά­δη στο λιμά­νι του Πει­ραιά από την πύλη Ε‑3 στο ρεύ­μα προς Κερα­τσί­νι ο δρό­μος είναι επί­σης κλει­στός, όπως και στη Λεω­φό­ρο Σαλα­μί­νος από την Ζωο­δό­χο Πηγή έως την Λεω­φό­ρο Φανερωμένης.

Δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των υδρο­πτέ­ρυ­γων για τον Αργοσαρωνικό

Δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των υδρο­πτέ­ρυ­γων για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που επι­κρα­τούν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές. Τα δρο­μο­λό­για εκτε­λού­νται μόνο με πλοία συμ­βα­τι­κού τύπου.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων