- Διαφήμιση -

Καιρός – Γηρυόνης: Κλειστά σχολεία στην Αττική έως τις 10:00

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, τα σχολεία στο Λεκανοπέδιο δεν θα ανοίξουν πριν από τις 10:00. Η κατάσταση λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Γηρυόνης» θα επανεξεταστεί μέσα στην ημέρα.

Κλει­στά σχο­λεία του­λά­χι­στον έως τις 10:00 σήμε­ρα (25.11.2019) στην Αττι­κή, με από­φα­ση του περι­φε­ρειάρ­χη, Γιώρ­γου Πατού­λη. Αιτία για την από­φα­ση αυτή, που μέσα στην ημέ­ρα θα επα­νε­ξε­τα­στεί, είναι η κακο­και­ρία «Γηρυό­νης».

Θα σχο­λεία θα μεί­νουν κλει­στά έως τις 10:00 για την ασφά­λεια των μαθη­τών, ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση από την περι­φέ­ρεια Αττικής.

«Με αφορ­μή την εκδή­λω­ση έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων στην Αττι­κή τα οποία ανα­μέ­νε­ται να εντα­θούν τις πρω­ι­νές ώρες, η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής με εντο­λή του Περι­φε­ρειάρ­χη Γ. Πατού­λη, έχο­ντας ως από­λυ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα την ασφά­λεια των μαθη­τών και των πολι­τών και με δεδο­μέ­νες τις δυσκο­λί­ες αλλά και την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα στις μετα­κι­νή­σεις αυτές τις ώρες, απο­φά­σι­σε να παρα­μεί­νουν κλει­στά τα σχο­λεία σε όλο το λεκα­νο­πέ­διο μέχρι και τις 10 το πρωί», τονί­ζει η περι­φέ­ρεια στην ανα­κοί­νω­σή της.

Παράλ­λη­λα, συστή­νει σε όλους τους πολί­τες να απο­φεύ­γουν τις άσκο­πες μετα­κι­νή­σεις την ώρα της έντα­σης των φαινομένων.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων