- Διαφήμιση -

Πρωτομαγιά: Οι απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα

Η Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Ελλά­δας σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει ότι «η Πρω­το­μα­γιά του 2023 βρί­σκει τις εργα­ζό­με­νες και τους εργα­ζό­με­νους της χώρας αντι­μέ­τω­πους με την ακρί­βεια, την ανερ­γία, την κοι­νω­νι­κή φτώ­χεια, τον περιο­ρι­σμό εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, τις ανι­σό­τη­τες, την επι­σφά­λεια και την ανα­σφά­λεια στους χώρους εργα­σί­ας. Είναι εκεί­νοι που έχουν σηκώ­σει στις πλά­τες τους εδώ και χρό­νια δυσβά­στα­κτα βάρη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων