- Διαφήμιση -

Διακοπή δρομολογίων του Ηλεκτρικού λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές

Λόγω πτώ­σης ατό­μoυ στις γραμ­μές στov σταθ­μό “’Αγι­oς Nικό­λα­oς”, διακoπή­καv προ­σω­ρι­vά τα δρoμoλό­για του Ηλε­κτρι­κού στο τμή­μα “Ομό­νοια” -”’Αγιος Ελευ­θέ­ριος”. Στο σημείο έχει μετα­βεί ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ και η Πυρο­σβε­στι­κή για την ανά­συρ­ση του ατόμου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων