- Διαφήμιση -

Προστασία πρώτης κατοικίας: Από σήμερα (2/9) οι ηλεκτρονικές αιτήσεις

Από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, οι πολίτες θα κάνουν τις αιτήσεις τους για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσουν απολύτως κανένα έγγραφο στην τράπεζα.

Οπως έχει ενη­με­ρώ­σει ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, ‘Αδω­νις Γεωρ­γιά­δης, για αυτό το θέμα έχει υπο­γρά­ψει, Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση, με το συναρ­μό­διο υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Χρή­στο Σταϊ­κού­ρα.

 

Τις επό­με­νες ημέ­ρες, θα ξεκι­νή­σει «επι­κοι­νω­νια­κή καμπά­νια για να πλη­ρο­φο­ρη­θούν οι 150.000 πολί­τες που υπο­λο­γί­ζουν η ΑΑΔΕ και οι τρά­πε­ζες ότι μπο­ρούν να εντα­χθούν στις παρα­μέ­τρους αυτής της ρύθ­μι­σης ώστε να μην χάσουν την ευκαι­ρία έως τις 31 Δεκεμ­βρί­ου να εξα­σφα­λί­σουν την προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας τους, που συμπε­ρι­λαμ­βά­νει και κού­ρε­μα της οφει­λής και επι­δό­τη­ση της δόσης.Εμείς θέλου­με στο τέλος του έτους που λήγει η ρύθ­μι­ση να προ­στα­τευ­θεί η 1η κατοι­κία των συμπο­λι­τών μας».

Όπως είπε ο κ. Γεωρ­γιά­δης «για την προ­στα­σία της 1ης κατοι­κί­ας, που λήγει στις 31 Δεκεμ­βρί­ου, είχαν υπο­βλη­θεί μέχρι χθες αιτή­σεις από 17.442 συμπο­λί­τες μας, εκ των οποί­ων μόνο για 30 αιτή­σεις είχε υπο­βλη­θεί το σύνο­λο των απαι­τού­με­νων δικαιο­λο­γη­τι­κών και απ΄ αυτές μόλις σε 2 έχει γίνει ρύθ­μι­ση ακρι­βώς λόγω της γρα­φειο­κρα­τί­ας που έχει νομο­θε­τή­σει η προη­γού­με­νη κυβέρνηση».

 

Πηγή newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων