- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 60 θέσεις στην Τράπεζα Ελλάδας — Ποιο είναι το όριο ηλικίας

ΑΣΕΠ: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας, άρχισε στις 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Γνω­στο­ποιεί­ται ότι εκδό­θη­κε η /2019 Προ­κή­ρυ­ξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφο­ρά στην πλή­ρω­ση με γρα­πτό δια­γω­νι­σμό εξή­ντα (60) θέσε­ων τακτι­κού προ­σω­πι­κού Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης στην Τρά­πε­ζα της Ελλάδος.

Το ΦΕΚ της προ­κή­ρυ­ξης έχει κατα­χω­ρι­στεί στην ιστο­σε­λί­δα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και δια­τί­θε­ται δωρε­άν από το Εθνι­κό Τυπο­γρα­φείο (Καπο­δι­στρί­ου 34, Αθή­να) και από το Τμή­μα Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Πολι­τών του ΑΣΕΠ (Που­λί­ου 6, Αθήνα).

Οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να συμπλη­ρώ­σουν και να υπο­βά­λουν ηλε­κτρο­νι­κή αίτη­ση συμ­με­το­χής στο ΑΣΕΠ, απο­κλει­στι­κά μέσω του δια­δι­κτυα­κού του τόπου (www.asep.gr), ακο­λου­θώ­ντας τις οδη­γί­ες που παρέ­χο­νται στην Προ­κή­ρυ­ξη (Παράρ­τη­μα Ζ΄).

Η συγκε­κρι­μέ­νη προ­κή­ρυ­ξη έχει όριο ηλι­κί­ας τα 35 έτη. Δηλα­δή μπο­ρούν να κάνουν αίτη­ση μόνον όσοι έχουν γεν­νη­θεί έως από το 1984 έως το 1998.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων