- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Φίλιππος: Χιόνια από το μεσημέρι ακόμη και στην Αττική

Χαμηλές και θερμοκρασίες και χιόνια στις περισσότερες περιοχές της χώρας ακόμη και στην Αττική

Μετά τον σχε­τι­κά βελ­τιω­μέ­νο και­ρό της Παρα­σκευ­ής, μια νέα επι­δεί­νω­ση των και­ρι­κών συν­θη­κών ανα­μέ­νε­ται σήμε­ρα, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr, με πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μη και σε χαμη­λά υψό­με­τρα της ανα­το­λι­κής και νότιας χώρας, ενώ θα δια­τη­ρη­θούν οι πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, με κατά τόπους ισχυ­ρό παγε­τό στα κεντρι­κά και βόρεια ηπειρωτικά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων