- Διαφήμιση -

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Σάββατο 18 Ιουνίου

Αναλυτικά ώρες και περιοχές

Στην ανα­κοί­νω­σή της ο ΔΕΔΔΗΕ ανα­φέ­ρει τις περιο­χές και τις ώρες όπου θα γίνουν οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ρεύματος.

«H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατα­βάλ­λει διαρ­κείς προ­σπά­θειες για τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή αξιο­πι­στία των δικτύ­ων και εγκα­τα­στά­σε­ων δια­νο­μής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, καθώς και για τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας της παρε­χό­με­νης ενέργειας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων