- Διαφήμιση -

Πού ψηφίζω 2019: Δες ΕΔΩ μέσω της εφαρμογής του ΥΠ.ΕΣ. (Υπουργείο Εσωτερικών)

Υπουργείο Εσωτερικών - Πού ψηφίζω 2019: Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή του ΥΠΕΣ για τις ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές «πού ψηφίζω 2019».

Δημοτικές — Περιφερειακές Εκλογές 2019: Πώς θα διεξαχθούν

Στις 26 Μαΐ­ου 2019 θα διε­ξα­χθούν οι δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές, αλλά και οι Ευρωεκλογές.

Με δύο εγκυ­κλί­ους, το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών δίνει διευ­κρι­νί­σεις για τη δια­δι­κα­σία διε­νέρ­γειας των αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών.

Οι εκλο­γές αυτές έχουν ξεχω­ρι­στή σημα­σία λόγω της εφαρ­μο­γής, για πρώ­τη φορά, των δια­τά­ξε­ων του ν.4555/2018 (πρό­γραμ­μα «Κλει­σθέ­νης I») και τη θέση σε ισχύ του εκλο­γι­κού συστή­μα­τος της απλής αναλογικής.

Σύμ­φω­να με αυτό το εκλο­γι­κό μέτρο, οι έδρες κάθε συμ­βου­λί­ου, αφού κατα­νε­μη­θούν στους οικεί­ους συν­δυα­σμούς με βάση το εκλο­γι­κό μέτρο που προ­κύ­πτει από τη διαί­ρε­ση των έγκυ­ρων ψήφων με τις προς διά­θε­ση έδρες, εν συνε­χεία, τυχόν αδιά­θε­τες έδρες κατα­νέ­μο­νται στους συν­δυα­σμούς με βάση τα αχρη­σι­μο­ποί­η­τα υπό­λοι­πά τους.

«Με τη θέσπι­ση της απλής ανα­λο­γι­κής, ως του μονα­δι­κού εκλο­γι­κού συστή­μα­τος αντι­στοί­χι­σης της ψήφου των εκλο­γέ­ων με την εκπρο­σώ­πη­σή τους στο οικείο συμ­βού­λιο, η πολι­τι­κή συμ­με­το­χή των πολι­τών ενι­σχύ­ε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, συμ­βάλ­λο­ντας, με το τρό­πο αυτό, στον εκδη­μο­κρα­τι­σμό του πολι­τι­κού βίου», τονί­ζε­ται χαρακτηριστικά.

Το πρό­γραμ­μα «Κλει­σθέ­νης I» θεσπί­ζει ακό­μα την επα­να­φο­ρά της τετρα­ε­τούς θητεί­ας των αυτο­διοι­κη­τι­κών αρχών και την απο­σύν­δε­ση του χρό­νου διε­ξα­γω­γής των αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών από τις ευρωεκλογές.

Σημειώ­νε­ται ότι, ειδι­κά για την πρώ­τη εφαρ­μο­γή του νόμου, ο πρώ­τος γύρος των αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών θα διε­ξα­χθεί στις 26 Μαΐ­ου ταυ­τό­χρο­να με τις ευρω­ε­κλο­γές. Οι επα­να­λη­πτι­κές εκλο­γές, όπου χρεια­στεί, θα διε­ξα­χθούν την επό­με­νη Κυρια­κή 2 Ιουνίου.

Επί­σης, για πρώ­τη φορά, εισά­γε­ται το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν στους νέους 17 ετών.

Απο­συν­δέ­ε­ται η ανά­δει­ξη των οργά­νων διοί­κη­σης των κοι­νο­τή­των από τους συν­δυα­σμούς, που μετέ­χουν στη δια­δι­κα­σία ανά­δει­ξης των δημο­τι­κών αρχών, και προ­βλέ­πε­ται η εκλο­γή των οργά­νων κοι­νό­τη­τας σε χωρι­στή κάλπη.

Οι πολί­τες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης μπο­ρούν να θέτουν υπο­ψη­φιό­τη­τα και για μονο­πρό­σω­πα όργα­να διοί­κη­σης και ειδι­κό­τε­ρα για το αξί­ω­μα του δημάρ­χου και του προ­έ­δρου κοι­νό­τη­τας έως και 300 κατοίκους.

Δεν υφί­στα­ται υπο­ψη­φιό­τη­τα για το αξί­ω­μα του «προ­έ­δρου του συμ­βου­λί­ου κοι­νό­τη­τας άνω των 300 κατοί­κων», καθώς όλοι ο υπο­ψή­φιοι στις κοι­νό­τη­τες αυτές είναι υπο­ψή­φιοι σύμβουλοι.

Ο πρό­ε­δρος του συμ­βου­λί­ου της κοι­νό­τη­τας άνω των 300 κατοί­κων εκλέ­γε­ται έμμε­σα από τους συμ­βού­λους της.

Προ­βλέ­πε­ται, επί­σης, η εκλο­γή προ­έ­δρων των κοι­νο­τή­των με μόνι­μο πλη­θυ­σμό έως 300 κατοί­κων, με χωρι­στή κάλ­πη και με ενιαίο ψηφο­δέλ­τιο όλων των μεμο­νω­μέ­νων υπο­ψη­φί­ων, ενώ λαμ­βά­νε­ται, για πρώ­τη φορά, υπό­ψη ο «μόνι­μος πλη­θυ­σμός» της χώρας για την εφαρ­μο­γή των δια­τά­ξε­ων που διέ­πουν την οργά­νω­ση και λει­τουρ­γία της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης, αντι­κα­θι­στώ­ντας τον «πραγ­μα­τι­κό πλη­θυ­σμό», που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ευρωεκλογές 2019: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποια είναι η ηλι­κία ψήφου;

Στην Ελλά­δα, δικαί­ω­μα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπλη­ρώ­νουν το 17ο έτος της ηλι­κί­ας τους κατά το έτος των εκλο­γών. Αρα για τις Ευρω­παϊ­κές Εκλο­γές του 2019, μπο­ρούν να ψηφί­σουν όσοι έχουν γεν­νη­θεί μέχρι τις 31/12/2002.

Πού μπο­ρώ να ψηφίσω;

Οι εκλο­γείς στην Ελλά­δα ψηφί­ζουν σε συγκε­κρι­μέ­νο εκλο­γι­κό κέντρο με βάση τη διεύ­θυν­ση κατοι­κί­ας τους.

Ποια είναι η ημε­ρο­μη­νία των εκλογών;

Οι εκλο­γές στην Ελλά­δα θα διε­ξα­χθούν στις 26 Μαΐ­ου 2019, από τις 07:00 το πρωί ως τις 19:00 το απόγευμα.

Πόσα μέλη του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου εκλέ­γο­νται στην Ελλάδα;

Οι εκλο­γείς θα εκλέ­ξουν 21 ευρω­βου­λευ­τές, το 2019, όπως και στις εκλο­γές του 2014.

Ποια έγγρα­φα πρέ­πει να φέρω στο εκλο­γι­κό τμήμα;

Πρέ­πει να φέρε­τε την αστυ­νο­μι­κή σας ταυ­τό­τη­τα ή δια­βα­τή­ριο για τον απα­ραί­τη­το έλεγ­χο. ‘Αλλα δημό­σια έγγρα­φα μπο­ρούν να γίνουν δεκτά υπό προϋποθέσεις.

Μπο­ρώ να ψηφί­σω ταχυδρομικώς;

Όχι, στην Ελλά­δα δεν είναι δυνα­τή η επι­στο­λι­κή ψήφος.

Μπο­ρώ να ψηφί­σω στην Ελλά­δα αν είμαι από άλλη χώρα της ΕΕ;

Ναι, μπο­ρούν να ψηφί­σουν όλοι οι πολί­τες της Ένω­σης που δια­μέ­νουν στην Ελλά­δα και συμπλη­ρώ­νουν το 17ο έτος ηλι­κί­ας κατά το έτος της εκλο­γής. Είναι όμως απα­ραί­τη­το να έιχαν εγγρα­φεί ως τις 28 Φεβρουα­ρί­ου 2019 στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους δήμου του ελλη­νι­κού κράτους.

Ποιες είναι οι εκλο­γι­κές περιφέρειες;

Στην Ελλά­δα, για την εκλο­γή των μελών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, η Ελλη­νι­κή Επι­κρά­τεια απο­τε­λεί μία ενιαία εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια. Τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα προ­τεί­νουν λοι­πόν ενιαία ψηφο­δέλ­τια ανά την επικράτεια.

Πώς θα εκλε­γούν τα μέλη του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελλάδα;

Σύμ­φω­να με το δίκαιο της ΕΕ, όλες οι χώρες πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιούν εκλο­γι­κά συστή­μα­τα που να εξα­σφα­λί­ζουν ανα­λο­γι­κή εκπρο­σώ­πη­ση, πράγ­μα που σημαί­νει ότι ο αριθ­μός των εκλεγ­μέ­νων μελών από κάθε κόμ­μα εξαρ­τά­ται από το ποσο­στό των ψήφων που έλα­βε το κόμμα.

Στην Ελλά­δα εφαρ­μό­ζε­ται η ψήφος με σταυ­ρό προ­τί­μη­σης, η οποία δίνει στους ψηφο­φό­ρους την δυνα­τό­τη­τα να πρι­μο­δο­τή­σουν συγκε­κρι­μέ­νους υπο­ψή­φιους. Στα ψηφο­δέλ­τια των κομ­μά­των ή συν­δυα­σμών μπο­ρούν να τεθούν μέχρι και τέσ­σε­ρις (4) σταυ­ροί προ­τί­μη­σης. Οι υπο­ψή­φιοι που λαμ­βά­νουν τους περισ­σό­τε­ρους σταυ­ρούς προ­τί­μη­σης εκλέ­γο­νται, εφό­σον βέβαια το κόμ­μα τους έχει εξα­σφα­λί­σει έδρα.

Εκλογές 2019: Μάθε που ψηφίζεις με ένα κλικ

Ένα κλικ είναι… αρκε­τό για να μάθει κάθε ψηφο­φό­ρος που ψηφί­ζει στις Εκλο­γές 2019, καθώς άνοι­ξε η εφαρ­μο­γή του Υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών.

Συγκε­κρι­μέ­να, η εφαρ­μο­γή του ΥΠ.ΕΣ «Μάθε Πού Ψηφί­ζεις» βρί­σκε­ται σε λει­τουρ­γία — και είναι ήδη ενημερωμένη.

Στην ειδι­κή εφαρ­μο­γή μπο­ρεί κανείς να εισά­γει τα στοι­χεία του, ήτοι όνο­μα, επώ­νυ­μο, πατρώ­νυ­μο, όνο­μα μητέ­ρας και χρο­νο­λο­γία γέννησης.

Ακο­λού­θως, η εφαρ­μο­γή εμφα­νί­ζει στον ενδια­φε­ρό­με­νο σε ποιο εκλο­γι­κό δια­μέ­ρι­σμα θα ψηφί­σει στις επερ­χό­με­νες εκλογές.

Μάθε ΕΔΩ πού ψηφίζεις

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων