- Διαφήμιση -

Πέθανε ο θρυλικός παλαιστής Σαμψών [video]

Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου ο λαϊκός ήρωας Σαμψών. Είχε γίνει θρύλος για την απίστευτη μυική του δύναμη. Πέθανε από ανακοπή καρδιάς στα 90 του χρόνια.

Στα 90 του χρό­νια πέθα­νε ένας λαϊ­κός ήρω­ας, ο διά­ση­μος Σαμ­ψών. Πρό­κει­ται για έναν παλαι­στή πραγ­μα­τι­κό θρύ­λο, που για πολ­λά χρό­νια γύρι­ζε την Αθή­να και όλη την Ελλά­δα και παρου­σί­α­ζε νού­με­ρα μέσα από τα οποία επι­δεί­κνυε την απί­στευ­τη του δύναμη.

Το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μά ήταν Γιάν­νης Κεσκι­λί­δης, που μαζί με τον Πανα­γή Κου­τα­λια­νό έγρα­ψαν μεγά­λη ιστορία.

Σύμ­φω­να με τα παι­διά του, «έφυ­γε, όπως το επι­θυ­μού­σε, γρή­γο­ρα και ανώ­δυ­να». Όπως έγι­νε γνω­στό πέθα­νε από ανα­κο­πή καρ­διάς. Από την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα νοση­λευό­ταν με πνευ­μο­νία στο νοσο­κο­μείο «Αγία Όλγα».

Ποιος ήταν ο Σαμψών

Ο Γιάν­νης Κεσκε­λί­δης ή Κεσκι­λί­δης είχε γεν­νη­θεί στην Καλα­μα­ριά στις 5 Ιου­νί­ου 1929. Ηταν γνω­στός σαν «Σαμ­ψών και είχε δια­κρι­θεί ως πρω­το­πα­λαι­στής, και μασίστας.

Προ­ερ­χό­ταν από οικο­γέ­νεια ποντί­ων οι οποί­οι έφθα­σαν και εγκα­τα­στά­θη­καν στην Ελλά­δα ύστε­ρα από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή του 1922. Όταν ήταν ακό­μα σε μικρή ηλι­κία η οικο­γέ­νεια του μετα­κό­μι­σε στην Αθή­να όπου ασχο­λή­θη­κε από μικρός με τον αθλη­τι­σμό, καθώς εντά­χθη­κε στο δυνα­μι­κό του Πει­ραϊ­κού Συν­δέ­σμου, ως αθλη­τής ελευ­θέ­ρας πάλης. Τα επό­με­να χρό­νια δια­κρί­θη­κε σε σωρεία διορ­γα­νώ­σε­ων στη χώρα και στο εξω­τε­ρι­κό, ενώ από τη δεκα­ε­τία του ’50 ασχο­λή­θη­κε με αγώ­νες επι­δεί­ξε­ως της τερά­στιας δύνα­μής του σε ανοι­κτούς χώρους (πλα­τεί­ες, πάρ­κα κλπ) δίνο­ντας παρα­στά­σεις που τον κατέ­στη­σαν πάρα πολύ δημο­φι­λή, έως του σημεί­ου από πολ­λούς να χαρα­κτη­ρι­σθεί σαν «λαϊ­κός ήρωας».

 

 

Πηγή www.newsit.gr

 

 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων