- Διαφήμιση -

Διπλώματα οδήγησης: Παράβολο 113 ευρώ και ξανά εξετάσεις για χιλιάδες οδηγούς

Παράβολο συνολικού κόστους 113 ευρώ πρέπει να πληρώσουν ηλεκτρονικά οι οδηγοί ηλικίας άνω των 74 ετών που θέλουν να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους, ενώ θα πρέπει να δώσουν και πάλι τις σχετικές εξετάσεις.

Στα ηλε­κτρο­νι­κά παρά­βο­λα κόστους 113 ευρώ συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ανα­λυ­τι­κά τα εξής:

  • Ανα­νέ­ω­ση άδειας οδή­γη­σης 50 ευρώ (κωδι­κός e‑παραβόλου «23»).
  • Εκτύ­πω­ση εντύ­που άδειας οδή­γη­σης 30 ευρώ (κωδι­κός e‑παραβόλου «28»).
  • Χαρ­τό­ση­μο ανα­νέ­ω­σης άδειας οδή­γη­σης 18 ευρώ (κωδι­κός e‑παραβόλου «65»).
  • Δοκι­μα­σία προ­σό­ντων και συμπε­ρι­φο­ράς (Πρα­κτι­κή εξέ­τα­ση) 15 ευρώ (κωδι­κός e‑παραβόλου «2038»).

Σημεί­ω­ση: Υπάρ­χει επι­πλέ­ον χρέ­ω­ση (προ­μή­θεια) για κάθε παρά­βο­λο από οποια­δή­πο­τε τράπεζα.

Επί­σης, αν η άδεια οδή­γη­σης είναι φθαρ­μέ­νη ή έχου­με αλλα­γή στοι­χεί­ων, χρειά­ζε­ται επι­πλέ­ον παρά­βο­λο 9,02 ευρώ.

Τι ισχύει για την πρακτική εξέταση

Η πρα­κτι­κή εξέ­τα­ση ξεκι­νά με τον έλεγ­χο από τον εξε­τα­στή των απα­ραί­τη­των εγγρά­φων του οδη­γού (όπως ταυ­τό­τη­τα, δια­βα­τή­ριο και άδεια οδή­γη­σης) και του οχή­μα­τος (άδεια κυκλο­φο­ρί­ας, δελ­τίο τεχνι­κού ελέγ­χου, κάρ­τα καυ­σα­ε­ρί­ων, ασφα­λι­στή­ριο συμ­βό­λαιο ή ειδι­κό σήμα ασφά­λι­σης, από­δει­ξη πλη­ρω­μής τελών κυκλο­φο­ρί­ας) και έπει­τα ακο­λου­θεί η ουσια­στι­κή πρα­κτι­κή εξέ­τα­ση από τον εξεταστή.

Σε έγγρα­φο του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών προς τις Διευ­θύν­σεις Μετα­φο­ρών αλλά και τις ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες τονί­ζε­ται, ότι, κατά την πρα­κτι­κή εξέ­τα­ση των οδη­γών άνω των 74 ετών, δεν διε­νερ­γού­νται οι ειδι­κές δοκι­μα­σί­ες, εξαιρουμένων:

  • του ελέγ­χου για την προ­ε­τοι­μα­σία του οχή­μα­τος και επι­πλέ­ον, κατά την εξέ­τα­ση με δίκυ­κλο, του ελέγ­χου για τη χρή­ση κρά­νους και λοι­πών προστατευτικών.
  • του ελέγ­χου για τη λήψη μέτρων ασφα­λεί­ας κατά την έξο­δο από το όχη­μα, ή αντι­στοί­χως, κατά την εξέ­τα­ση με δίκυ­κλο, του ελέγ­χου για την ακι­νη­το­ποί­η­ση, στάθ­μευ­ση δικύ­κλου και ασφα­λή απο­μά­κρυν­ση από αυτό.

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων