Απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία για την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού έφε­ραν στο φως τα «Νέα» του Σαββατοκύριακου.

Νέες εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες από τη «μαφία του Κορυ­δαλ­λού» που παρα­μέ­νει ανε­ξέ­λεγ­κτη, παρά τις κυβερ­νη­τι­κές εξαγ­γε­λί­ες για εξάρ­θρω­ση των κυκλω­μά­των. Σφα­γές κρα­του­μέ­νων στο απο­ψι­λω­μέ­νο από ιατρούς Ψυχια­τρείο των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού όπου έχουν μετα­φερ­θεί αδι­καιο­λό­γη­τα — σύμ­φω­να με υπαλ­λή­λους των φυλα­κών — του­λά­χι­στον 30 επι­κίν­δυ­νοι κρα­τού­με­νοι, από τις περι­φε­ρεια­κές φυλα­κές με επί­κλη­ση «αυτο­κτο­νι­κών τάσε­ων» και «ψυχω­σι­κών επει­σο­δί­ων». Με κίνη­τρο πολ­λών από τις επι­θέ­σεις τις μετα­γω­γές κρα­του­μέ­νων, τα οφέ­λη από χρη­μα­τι­σμούς ορι­σμέ­νων σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων, την επίρ­ρι­ψη ευθυ­νών στους νεκρούς για παλιό­τε­ρες εγκλη­μα­τι­κές επι­θέ­σεις, αλλά και χρέη που δημιουρ­γού­νται μετα­ξύ κρα­του­μέ­νων από τυχε­ρά παι­χνί­δια και κυρί­ως πόκερ.

Και… καζίνο

Μάλι­στα υπάλ­λη­λοι των φυλα­κών ανέ­φε­ραν ότι στη Β΄ Πτέ­ρυ­γα του Κορυ­δαλ­λού υπάρ­χει και ειδι­κό μηχά­νη­μα α λα καζί­νο για μοί­ρα­σμα των χαρ­τιών της τρά­που­λας! Επι­θέ­σεις, «συμ­βό­λαια θανά­του» κι εκβιά­σεις κυρί­ως στην Ε΄ Πτέ­ρυ­γα των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού από ποι­νι­κούς που χρη­μα­το­δο­τού­νται από δικη­γό­ρους κι έχουν απο­κτή­σει πλή­θος δια­συν­δέ­σε­ων. Με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει κατα­γρά­ψει — όπως απο­κα­λύ­πτουν «ΤΑ ΝΕΑ» — αυτές τις ύπο­πτες ενέρ­γειες από τότε που δια­πρά­χθη­κε η δολο­φο­νία του δικη­γό­ρου Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου τον Οκτώ­βριο του 2017. Ομως ν’ αφή­νει χωρίς οποια­δή­πο­τε εξέ­τα­ση δεκά­δες CD μαγνη­το­φω­νη­μέ­νων συνο­μι­λιών με ύπο­πτες συνεν­νο­ή­σεις και συναλ­λα­γές. Δίχως τέλος είναι λοι­πόν ο «κύκλος του αίμα­τος» αλλά και η εκπό­ρευ­ση εγκλη­μα­τι­κών ενερ­γειών στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού που θυμί­ζουν πλέ­ον το χάος σωφρο­νι­στι­κών κατα­στη­μά­των στο Μεξι­κό, τη Βρα­ζι­λία και γενι­κό­τε­ρα χώρες του Τρί­του Κόσμου.

Υστε­ρα από τη δια­πί­στω­ση ότι μέλη της αλβα­νι­κής μαφί­ας που κυριαρ­χούν στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού σχε­τί­ζο­νται με τη δολο­φο­νία του δικη­γό­ρου Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου το 2017, με φονι­κές επι­θέ­σεις σε μπαρ της Αθή­νας και του Πει­ραιά, με εκβιά­σεις κρα­του­μέ­νων, με σχε­δια­σμούς αιμα­τη­ρών απο­δρά­σε­ων, με τη δολο­φο­νία εντός των φυλα­κών (στις 15 Ιανουα­ρί­ου 2019) του 36χρονου Αλβα­νού Αλμπέρ Μπά­κο αλλά και με νέα «συμ­βό­λαια θανά­του», τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες υπήρ­ξαν νέα δρα­μα­τι­κά συμ­βά­ντα στην κεντρι­κή φυλα­κή της χώρας.

Αρχι­κά η σφα­γή, προ δέκα ημε­ρών, στο Ψυχια­τρείο των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού με απο­λο­γι­σμό έναν 35χρονο έλλη­να κρα­τού­με­νο νεκρό και 11 τραυ­μα­τί­ες αλβα­νι­κής και ρωσι­κής κατα­γω­γής. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που έχουν συγκε­ντρω­θεί, έναυ­σμα των αιμα­τη­ρών επι­θέ­σε­ων ήταν οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες ενός 35χρονου αλβα­νού ισο­βί­τη (σ.σ.: είχε μετα­χθεί αρκε­τές φορές με επί­κλη­ση ψυχι­κής νόσου από τις φυλα­κές Χανί­ων) που επε­δί­ω­κε να παρα­μεί­νει μονί­μως στο Ψυχια­τρείο των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού. Μάλι­στα λίγα 24ωρα νωρί­τε­ρα είχαν σημειω­θεί κι άλλα επει­σό­δια, ενώ είχε εντο­πι­στεί ποσό­τη­τα 15 κιλών τσί­που­ρου (!) που ετοι­μα­ζό­ταν να εισα­χθεί στο Ψυχια­τρείο με πιθα­νό παρα­λή­πτη τον ίδιο αλβα­νό ισοβίτη.

Με σουγιάδες

Για τη συγκρά­τη­ση του αλβα­νού κρα­του­μέ­νου υπήρ­ξε παρέμ­βα­ση σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων τους οποί­ους συνέ­δρα­μαν άλλοι κρα­τού­με­νοι ρωσι­κής κατα­γω­γής που είχαν δια­μά­χες με τους αλβα­νούς ποι­νι­κούς. Ακο­λού­θη­σε επί­θε­ση με σου­γιά­δες που είχαν με χαρα­κτη­ρι­στι­κή άνε­ση σχε­δόν όλοι οι κρα­τού­με­νοι και γενί­κευ­ση των ταρα­χών. Με μέρος των επι­θέ­σε­ων να συνε­χί­ζε­ται ακό­μη και στο γει­το­νι­κό νοσο­κο­μείο των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού όπου μετα­φέρ­θη­καν οι τραυ­μα­τί­ες. Νεκρός έπε­σε ένας 35χρονος Ελλη­νας που είχε κατη­γο­ρη­θεί για εμπρη­σμό πρα­κτο­ρεί­ου του ΟΠΑΠ και συμ­με­το­χή σε ομά­δα εκβιαστών.

Στο θύμα της σφα­γής είχε απο­δώ­σει προ μερι­κών μηνών, ο φερό­με­νος ως αρχη­γός της «μαφί­ας του Κορυ­δαλ­λού», προ­σπά­θεια δηλη­τη­ρί­α­σής του με «ουσία που έφε­ραν ρώσοι κακο­ποιοί». Ως κίνη­τρο της ανα­φε­ρό­με­νης από­πει­ρας δηλη­τη­ρί­α­σης φερό­ταν είτε ότι ο 35χρονος Ελλη­νας είχε λάβει υπο­τί­θε­ται εντο­λές από εκβια­ζό­με­νο επι­χει­ρη­μα­τία, κρα­τού­με­νο στις φυλα­κές είτε ότι εκτε­λού­σε «συμ­βό­λαιο θανά­του» από έλλη­να νονό της νύκτας. Κι ο οποί­ος είχε πλη­ρο­φο­ρη­θεί ότι ο αρχη­γός της «μαφί­ας του Κορυ­δαλ­λού» ήθε­λε να τον σκο­τώ­σει παλαιό­τε­ρα έξω από πρα­τή­ριο καυ­σί­μων. Κι ενώ ασφα­λώς ουδείς γνω­ρί­ζει τι πραγ­μα­τι­κά συμ­βαί­νει και ποιες είναι οι μεθο­δεύ­σεις κι οι σκο­πι­μό­τη­τες στις ανε­ξέ­λεγ­κτες φυλα­κές απ’ όπου εκπο­ρεύ­ε­ται μεγά­λο τμή­μα του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος κι υπάρ­χει διαρ­κής κίν­δυ­νος για την ασφά­λεια των πολιτών.

Τραγική κατάσταση

Κι όλα αυτά ενώ υπάρ­χουν νέες καταγ­γε­λί­ες για την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στο Ψυχια­τρείο του Κορυ­δαλ­λού όπου έχει εκδιω­χθεί το σύνο­λο των ψυχιά­τρων που παρα­κο­λου­θού­σαν μονί­μως τους νοση­λευό­με­νους εκεί. Κι έτσι δίνουν το «παρών» για λίγες ώρες τρεις κατ’ επί­σκε­ψη ιατροί. Κι έτσι κρα­τού­με­νοι που μετα­φέ­ρο­νται χωρίς σοβα­ρή αιτιο­λο­γία στο Ψυχια­τρείο παρα­μέ­νουν εκεί ενώ άλλοι που χρειά­ζο­νται πραγ­μα­τι­κή βοή­θεια μένουν χωρίς καμιά αρω­γή. Και υπάρ­χουν πολ­λές περι­πτώ­σεις αυτο­χει­ριών. Με ανα­φο­ρές πολ­λών κρα­του­μέ­νων ότι για να εξα­σφα­λί­σουν την παρα­μο­νή τους στο Ψυχια­τρείο χρη­μα­τί­ζουν κρα­τι­κούς υπαλ­λή­λους για να γνω­μα­τεύ­ουν σχε­τι­κά. Κάτι που δημιουρ­γεί νέο κύκλο προ­στρι­βών μετα­ξύ καλο­πλη­ρω­τών κι ωφε­λη­μέ­νων κρα­του­μέ­νων κι άλλων που δεν έχουν τέτοιες δυνα­τό­τη­τες και προσβάσεις.

Την ίδια ώρα σοβα­ρές ενδεί­ξεις για νέα δολο­φο­νία στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού φαί­νε­ται να απο­κα­λύ­πτει η έρευ­να της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Πει­ραιά, που εξέ­τα­σε τη σορό του 33χρονου Αλβα­νού που βρέ­θη­κε νεκρός — στα τέλη Ιανουα­ρί­ου — σε κελί της Δ΄ Πτέ­ρυ­γας των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού. Με τον θάνα­τό του ν’ απο­δί­δε­ται αρχι­κά σε χρή­ση ναρ­κω­τι­κών. Ο 33χρονος ήταν αυτός που είχε φιλο­ξε­νή­σει στο σπί­τι που είχε ενοι­κιά­σει στην Καλ­λι­θέα τους δύο φυσι­κούς αυτουρ­γούς της δολο­φο­νί­ας — τον Οκτώ­βριο του 2017 στην οδό Ασκλη­πιού — του ποι­νι­κο­λό­γου Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου και την οποία οργά­νω­σαν πάλι οι αρχη­γοί της «μαφί­ας του Κορυ­δαλ­λού». Η δηλη­τη­ρί­α­ση του 33χρονου, αν επι­βε­βαιω­θεί φαί­νε­ται να υπήρ­ξε είτε λόγω αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων εντός φυλα­κών είτε για­τί μέλη της αλβα­νι­κής μαφί­ας θέλουν να στη­ρί­ξουν το σενά­ριο ότι είναι στό­χος άγνω­στων δολο­φό­νων, με δηλη­τή­ριο. Σε μια κατά­στα­ση σύγ­χυ­σης, παρα­λο­γι­σμού κι ύπο­πτων στοχεύσεων.

Αυτή την εβδο­μά­δα τέλος υπήρ­ξαν οι καταγ­γε­λί­ες σε δικα­στή­ριο του κατη­γο­ρού­με­νου για την υπό­θε­ση Energa Αρη Φλώ­ρου ότι λίγο πριν από τη δολο­φο­νία του δικη­γό­ρου του Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου υπήρ­χε εκβί­α­ση από τα μέλη της «μαφί­ας του Κορυ­δαλ­λού» που συνερ­γά­ζο­νταν με γνω­στούς δικη­γό­ρους προ­κει­μέ­νου να τους παρα­δώ­σουν ποσό 2.000.000 ευρώ. Αυτές οι συνεν­νο­ή­σεις φαί­νε­ται να επι­βε­βαιώ­θη­καν κι από πρό­σφα­τες έρευ­νες της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας όπου ένας από τους δικη­γό­ρους φαί­νε­ται να δίνει σε ηγε­τι­κό μέλος της μαφί­ας, μέσα σε λίγες ημέ­ρες, περί­που 10.000 ευρώ. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ενδεί­ξεις γι’ αυτές τις ύπο­πτες συνεν­νο­ή­σεις είχαν ανα­δει­χθεί από νόμι­μες συνα­κρο­ά­σεις που είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η ΕΛ.ΑΣ. το 2017 για τη δολο­φο­νία Ζαφει­ρό­που­λου. Χωρίς πολ­λές από τις επί­μα­χες συνο­μι­λί­ες να έχουν απομαγνητοφωνηθεί.