- Διαφήμιση -

Παλαιό Εθνικό Τυπογραφείο: Αλλάζει πρόσωπο το ιστορικό κτίριο – Παραχωρείται στον Δήμο Αθηναίων

Με βάση την προ­γραμ­μα­τι­κή σύμ­βα­ση, σήμε­ρα, το κτί­ριο παρα­χω­ρεί­ται δωρε­άν για 25 χρό­νια από το Ταμείο Χρη­μα­το­δό­τη­σης Δικα­στι­κών Κτι­ρί­ων στον Δήμο Αθη­ναί­ων, που ανα­λαμ­βά­νει και την υπο­χρέ­ω­ση της απο­κα­τά­στα­σης και ανά­δει­ξής του, προ­κει­μέ­νου να μετα­τρα­πεί σε χώρο φιλο­ξε­νί­ας εκθέ­σε­ων, πολι­τι­στι­κών και καλ­λι­τε­χνι­κών εκδη­λώ­σε­ων, υπό την “ομπρέ­λα” του Οργα­νι­σμού Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του δήμου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων