- Διαφήμιση -

Συνελήφθησαν δύο άτομα για την δολοφονία Καραϊβάζ

Συνε­λή­φθη­σαν το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής μετά από ένταλ­μα που έβγα­λαν οι δικα­στι­κές Αρχές, δύο αδέλ­φια τα οποία φαί­νε­ται ότι είχαν τον ρόλο της υπο­στη­ρι­κτι­κής ομά­δας στην υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας του Γιώρ­γου Καραϊβάζ.

Ένα από τα δύο άτο­μα έχει απα­σχο­λή­σει τις αρχές και στο παρελ­θόν και ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θούν αύριο στις Αρχές. Πρό­κει­ται για γνω­στά άτο­μα στις Αρχές Ασφα­λεί­ας καθώς ο ένας είχε κατη­γο­ρη­θεί για ληστεία και εκβια­σμούς και ο δεύ­τε­ρος για ληστεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων