- Διαφήμιση -

Συνέλαβαν ιδιοκτήτη εταιρείας στο Αιγάλεω για μόλυνση του περιβάλλοντος

Ο 52χρονος εμπορεύεται παλαιά σίδερα και μέταλλα

Έναν 52χρονο ιδιο­κτή­τη εται­ρεί­ας εμπο­ρί­ας παλαιών σιδή­ρων και μετάλ­λων, κατη­γο­ρού­με­νο για παρά­βα­ση του νόμου περί προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος συνέ­λα­βαν στο Αιγά­λεω αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Περι­βαλ­λο­ντι­κής Προ­στα­σί­ας της Ασφά­λειας Αττικής.

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, κατά τη διάρ­κεια ελέγ­χου — αυτο­ψί­ας στον χώρο της επι­χεί­ρη­σης, δια­πι­στώ­θη­κε ανε­ξέ­λεγ­κτη ενα­πό­θε­ση επί του εδά­φους δια­φό­ρων υλι­κών. Ειδι­κό­τε­ρα, στον χώρο της επι­χεί­ρη­σης υπήρ­χαν διά­σπαρ­τα, εκτός κοντέι­νερ σε σωρούς, παλαιά σίδε­ρα — μέταλ­λα, ελα­στι­κά, βαρέ­λια με πετρε­λαιοει­δή, φιά­λες υγρα­ε­ρί­ου — οξυ­γό­νου, κλι­μα­τι­στι­κά και ηλε­κτρο­λο­γι­κός εξοπλισμός.

Παράλ­λη­λα, όπως ανα­με­τα­δί­δει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο χωμά­τι­νο έδα­φος υπήρ­χαν διαρ­ρο­ές από υγρά των απο­θη­κευ­μέ­νων υλι­κών, ενώ ο χώρος δεν διέ­θε­τε σύστη­μα δια­χεί­ρι­σης ομβρί­ων υδά­των και υγρών αποβλήτων.

Όπως δια­πι­στώ­θη­κε από την ανε­ξέ­λεγ­κτη δια­χεί­ρι­ση των επι­κίν­δυ­νων και μη απο­βλή­των της συγκε­κρι­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης προ­κα­λεί­ται υπο­βάθ­μι­ση του περι­βάλ­λο­ντος και κίν­δυ­νος ρύπαν­σης του εδά­φους και του αέρα.

Ο 52χρονος συλ­λη­φθείς, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος του, θα οδη­γη­θεί στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων