- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει τις πινακίδες οχημάτων και μοτοσυκλετών ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου

Από αύριο Πέμ­πτη 22 Ιου­νί­ου, οι κάτο­χοι αυτο­κι­νή­των και μοτο­συ­κλε­τών, θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να παρα­λά­βουν τις πινα­κί­δες των οχη­μά­των τους, που είχαν αφαι­ρε­θεί από τη Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία της Αθή­νας προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν στις μετα­κι­νή­σεις τους για την άσκη­ση του εκλο­γι­κού τους δικαιώματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων