- Διαφήμιση -

Νέο τεστ αίματος κάνει πιο γρήγορη διάγνωση της προεκλαμψίας στις εγκύους

Το τεστ, που μετρά το επίπεδο μιας ορμόνης ανάπτυξης του πλακούντα (PIGF) στο αίμα της εγκύου, κάνει διάγνωση της προεκλαμψίας κατά μέσο όρο δύο μέρες νωρίτερα σε σχέση με ό,τι σήμερα συμβαίνει

Μια νέα απλή εξέ­τα­ση αίμα­τος επι­τρέ­πει την πιο ακρι­βή και ταχύ­τε­ρη διά­γνω­ση της προ­ε­κλαμ­ψί­ας, μιας συνη­θι­σμέ­νης και δυνη­τι­κά θανα­τη­φό­ρας επι­πλο­κής της εγκυμοσύνης.

Το τεστ, που μετρά το επί­πε­δο μιας ορμό­νης ανά­πτυ­ξης του πλα­κού­ντα (PIGF) στο αίμα της εγκύ­ου, κάνει διά­γνω­ση της προ­ε­κλαμ­ψί­ας κατά μέσο όρο δύο μέρες νωρί­τε­ρα σε σχέ­ση με ό,τι σήμε­ρα συμ­βαί­νει, κάτι που βελ­τιώ­νει σημα­ντι­κά την πρό­γνω­ση για τις γυναί­κες, χωρίς να προ­κα­λεί προ­βλή­μα­τα υγεί­ας στο μωρό τους.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής την καθη­γή­τρια μαιευ­τι­κής Λού­σι Τσά­πελ του Βασι­λι­κού Κολ­λε­γί­ου (King’s) του Λον­δί­νου, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο ιατρι­κό περιο­δι­κό «The Lancet», μελέ­τη­σαν 1.035 έγκυ­ες γυναί­κες με πιθα­νή προ­ε­κλαμ­ψία, οι οποί­ες χωρί­σθη­καν σε δύο ομά­δες, εκ των οποί­ων η μία έκα­νε το τεστ PGIF και η άλλη όχι.

Δια­πι­στώ­θη­κε ότι σε όσες γυναί­κες είχε γίνει το νέο τεστ, ο μέσος χρό­νος διά­γνω­σης της προ­ε­κλαμ­ψί­ας μειώ­θη­κε από περί­που τέσ­σε­ρις σε σχε­δόν δύο μέρες, ενώ και το ποσο­στό γυναι­κών με σοβα­ρές επι­πλο­κές πριν τον τοκε­τό (εκλαμ­ψία, εγκε­φα­λι­κό, θάνα­τος μητέ­ρας κ.α.) έπε­σε από το 5% στο 4%. Το τεστ δεν επέ­φε­ρε αλλα­γές στην πιθα­νό­τη­τα επι­πλο­κών για το μωρό, ούτε την πιθα­νό­τη­τα να γεν­νη­θεί πρό­ω­ρα ή να εισα­χθεί αμέ­σως σε μονά­δα εντα­τι­κής νοση­λεί­ας νεογνών.

«Εδώ και 100 χρό­νια κάνου­με διά­γνω­ση της προ­ε­κλαμ­ψί­ας μέσω μέτρη­σης της αρτη­ρια­κής πίε­σης και ελέγ­χου μια πρω­τε­ΐ­νης στα ούρα της εγκύ­ου, που είναι όμως μέθο­δοι με όχι μεγά­λη ακρί­βεια και συχνά αρκε­τά υπο­κει­με­νι­κές. Η νέα μέτρη­ση της PPGF είναι ένας ακρι­βής τρό­πος ανί­χνευ­σης της προ­ε­κλαμ­ψί­ας και πλέ­ον ξέρου­με ότι θα βοη­θή­σει τους για­τρούς να φρο­ντί­σουν καλύ­τε­ρα τις γυναί­κες με αυτή τη δια­τα­ρα­χή», δήλω­σε η δρ Τσάπελ.

Το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας της Βρε­τα­νί­ας προ­τί­θε­ται να κάνει ευρύ­τε­ρη χρή­ση του τεστ στο μέλ­λον. Η προ­ε­κλαμ­ψία είναι ύπο­πτη σε περί­που μία στις δέκα κυή­σεις. Αν δεν αντι­με­τω­πι­στεί έγκαι­ρα, μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε βλά­βες ζωτι­κών οργά­νων της εγκύ­ου και να απο­βεί μοι­ραία για την ίδια και για το παι­δί της. Παγκο­σμί­ως περί­που 100 γυναί­κες πεθαί­νουν κάθε μέρα εξαι­τί­ας της προεκλαμψίας.

 

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων