- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Μητροπόλεως για την υποδοχή της εικόνας «Άξιον Εστί»

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα εφαρ­μο­στούν την Τετάρ­τη (3/5) στην οδό Μητρο­πό­λε­ως λόγω της μετά­βα­σης της Ιεράς Εικό­νας Πανα­γί­ας «‘Αξιον Εστί» στη Μητρό­πο­λη Αθηνών.

Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση της ΕΛΑΣ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί απα­γό­ρευ­ση της στά­σης και της στάθ­μευ­σης και προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των, την Τετάρ­τη 3–5‑2023 και ώρα 06:00 και 14:00 αντί­στοι­χα, επί της οδού Μητροπόλεως…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων