- Διαφήμιση -

Κλείνουν λόγω έλλειψης γιατρών τα τακτικά χειρουργεία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Κλεί­νουν λόγω έλλει­ψης για­τρών τα προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να χει­ρουρ­γεία στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Αγλα­ΐα Κυρια­κού», αρχής γενο­μέ­νης από τη Δευ­τέ­ρα 12 Φεβρουα­ρί­ου – και μέχρι νεο­τέ­ρας. Η εν λόγω από­φα­ση ελή­φθη σήμε­ρα Πέμ­πτη (8/2), σε συνέ­λευ­ση την οποί­αν πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι για­τροί του χει­ρουρ­γι­κού τομέα του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων «Αγλα­ΐα Κυριακού»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων