- Διαφήμιση -

Κιβωτός του Κόσμου: Επιστημονική επιτροπή για την παιδική προστασία ανακοίνωσε η νέα διοίκηση

Την ανα­κοί­νω­ση των προ­σώ­πων που απο­τε­λούν την επι­στη­μο­νι­κή επι­τρο­πή για την προ­στα­σία των παι­διών της Κιβω­τού του Κόσμου ανα­κοί­νω­σε η νέα προ­σω­ρι­νή διοί­κη­ση του οργα­νι­σμού στον εξα­μη­νιαίο απο­λο­γι­σμό της μετά τον διο­ρι­σμό της τον Νοέμ­βριο του 2022 και αφού ξέσπα­σε το σκάν­δα­λο με τον πατέ­ρα Αντώνιο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων