- Διαφήμιση -

Μουσείο «Οδυσσέας Ελύτης» στην Πλάκα με προσωπικά αντικείμενα και αρχείο του Νομπελίστα ποιητή

Προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να αλλά και αρχεία του Νομπε­λί­στα ποι­η­τή θα εκτί­θε­νε­ται στο μου­σείο “Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της” στην Πλά­κα, η δημιουρ­γία του οποί­ου επι­σφρα­γί­στη­κε με Μνη­μό­νιο Συνερ­γα­σί­ας, που υπέ­γρα­ψαν η Υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού Λίνα Μεν­δώ­νη και η Πρό­ε­δρος του ΔΣ της Αστι­κής Μη Κερ­δο­σκο­πι­κής Εται­ρεί­ας «ΑΕΡΤΟΝ» Ιου­λί­τα Ηλιοπούλου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων