- Διαφήμιση -

Κικίλιας σε μαθητές: Γίνετε εθελοντές, καλέστε στο 112 και βοηθήστε τους πυροσβέστες

Στις γυναί­κες και στους άντρες του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος αλλά και στη συμ­βο­λή των εθε­λο­ντών της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στην προ­στα­σία ανθρω­πί­νων ζωών ανα­φέρ­θη­κε ο υπουρ­γός Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Βασί­λης Κικί­λιας, στο πλαί­σιο ομι­λί­ας του σε εκπαι­δευ­τι­κή ημε­ρί­δα από πυρο­σβέ­στες ΕΜΑΚ και ΕΜΟΔΕ (δασο­κο­μά­ντος) σε μαθη­τές του Κολ­λε­γί­ου Αθηνών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων