- Διαφήμιση -

«Κατεβάζει» αφίσες από κεντρικούς δρόμους ο Δήμος Αθηναίων

Να απαλ­λα­γεί από τη ρύπαν­ση των αφι­σών σε δρό­μους και πλα­τεί­ες επι­χει­ρεί ο δήμος Αθη­ναί­ων. Η δημο­τι­κή Αρχή δηλώ­νει απο­φα­σι­σμέ­νη να ισχύ­σει μέσα στην πόλη η κεί­με­νη νομο­θε­σία γύρω από αυτό το ζήτη­μα και ήδη τα συνερ­γεία της Διεύ­θυν­σης Καθα­ριό­τη­τας επι­χει­ρούν τις πρώ­τες αφιο­κα­θάρ­σεις σύμ­φω­να με όσα προ­βλέ­πει ο σχε­τι­κός Νόμος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων