- Διαφήμιση -

Κανονικά οι λαϊκές αγορές το Σάββατο και την Καθαρά Δευτέρα

Οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίσουν τις αγορές τους για το τριήμερο

Σε πλή­ρη λει­τουρ­γία, με επάρ­κεια προ­ϊ­ό­ντων και καλές τιμές θα είναι οι λαϊ­κές αγο­ρές το Σάβ­βα­το 29 Φεβρουα­ρί­ου και την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 2 Μαρτίου.

Την ανα­κοί­νω­ση έκα­νε η Πανατ­τι­κή Ομο­σπον­δία Σωμα­τεί­ων Επαγ­γελ­μα­τιών Πωλη­τών Λαϊ­κών Αγο­ρών προ­κει­μέ­νου να προ­γραμ­μα­τί­σουν οι κατα­να­λω­τές τις αγο­ρές τους για το τρι­ή­με­ρο της Αποκριάς.

Ο πρό­ε­δρος της ομο­σπον­δί­ας Δημή­τρης Μου­λά­τος δήλω­σε: «στις λαϊ­κές αγο­ρές της γει­το­νιάς οι κατα­να­λω­τές ξέρουν ότι μπο­ρούν να νοιώ­θουν σίγου­ροι για τη φρε­σκά­δα όλων των προ­ϊ­ό­ντων που προ­μη­θεύ­ο­νται. Άλλω­στε δεκα­ε­τί­ες τώρα έχου­με οικο­δο­μή­σει με τους κατα­να­λω­τές μία μονα­δι­κή σχέ­ση εμπι­στο­σύ­νης. Κι αυτό για­τί γνω­ρί­ζουν όλοι τον πωλη­τή — άνθρω­πο που βρί­σκε­ται πίσω από τον πάγκο της λαϊ­κής αγο­ράς».

 

Πηγή newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων