- Διαφήμιση -

Καταργείται το επισκεπτήριο σε ασθενείς με ογκολογικά, αιματολογικά νοσήματα

Τα μέτρα του υπ. Υγείας για τους ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Οδη­γί­ες προς τις Υγειο­νο­μι­κές Περι­φέ­ρειες, απέ­στει­λε το υπουρ­γείο Υγεί­ας για το επι­σκε­πτή­ριο και την παρα­μο­νή συνο­δών ασθε­νών στα νοσο­κο­μεία όλης της χώρας, στο πλαί­σιο δια­σφά­λι­σης της προ­φύ­λα­ξης των νοση­λευό­με­νων ασθε­νών που ανή­κουν σε ευπα­θείς ομάδες.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, όπως μετέ­δω­σε το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, για τους νοση­λευό­με­νους ασθε­νείς με ογκο­λο­γι­κά, αιμα­το­λο­γι­κά νοσή­μα­τα, ή άλλα νοσή­μα­τα που προ­κα­λούν ανο­σο­κα­τα­στο­λή (συγ­γε­νή ή επί­κτη­τη, λόγω φαρ­μα­κευ­τι­κής αγω­γής ή χρο­νί­ου νοσή­μα­τος), τα μέτρα που λαμ­βά­νο­νται είναι τα εξής:

  • Κατάρ­γη­ση του επι­σκε­πτη­ρί­ου και, όπου κρί­νε­ται ανα­γκαίο, να υπάρ­χει ένας συνο­δός στον οποίο θα δίδε­ται ειδι­κή άδεια.
  • Οι συνο­δοί θα πρέ­πει να είναι ενή­με­ροι για την εφαρ­μο­γή των προ­φυ­λά­ξε­ων επα­φής (απο­λύ­μαν­ση χεριών, χρή­ση μάσκας κ.λ.π.).
  • Δεν επι­τρέ­πε­ται η παρα­μο­νή στο νοσο­κο­μείο συνο­δών που παρου­σιά­ζουν οποιο­δή­πο­τε σύμ­πτω­μα ενδει­κτι­κό λοί­μω­ξης ανώ­τε­ρου ανα­πνευ­στι­κού (πυρε­τό, δεκα­τι­κή πυρε­τι­κή κίνη­ση, βήχα, φαρυγ­γαλ­γία, ρινι­κή καταρροή).

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων