- Διαφήμιση -

Αντιδράσεις για τη ματαίωση των καρναβαλιών λόγω κορονοϊού – Φυλάκιση για τους παραβάτες

Έως και δύο χρόνια φυλακή σε όσους αψηφήσουν την απαγόρευση - Μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας μελετά το ΥΠΟΙΚ

Η ματαί­ω­ση των καρ­να­βα­λιών σε όλη τη χώρα λόγω κορο­νοϊ­ού, με από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, έχει προ­κα­λέ­σει έντο­νες αντι­δρά­σεις εμπο­ρι­κών συλ­λό­γων, ξενο­δό­χων καθώς και δημάρχων.

Οι αντι­δρά­σεις έχουν κυρί­ως οικο­νο­μι­κό χαρα­κτή­ρα, ωστό­σο οι τοπι­κές κοι­νω­νί­ες δεί­χνουν διά­θε­ση να συμ­μορ­φω­θούν στην από­φα­ση Κικίλια.

«Η από­φα­ση δημιουρ­γεί πικρία, αλλά καλού­μα­στε να υλο­ποι­ή­σου­με την Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση» είπε σε έκτα­κτη συνέ­ντευ­ξη Τύπου ο Δήμαρ­χος Πατρέ­ων Κώστας Πελε­τί­δης τονί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να πως «ανε­τρά­πη ο σχε­δια­σμός της πόλης και ζητεί απο­ζη­μί­ω­ση από την κυβέρ­νη­ση για καρ­να­βα­λι­στές και καταστηματάρχες».

Ο δήμαρ­χος ρωτή­θη­κε για τα πλη­ρώ­μα­τα τα οποία λένε ότι θα κατέ­βουν σε παρέ­λα­ση, είπε ότι δεν είναι δική του αρμο­διό­τη­τα, τονί­ζο­ντας μετα­ξύ άλλων: «εμείς δεν θα κάνου­με εκδη­λώ­σεις, εάν θέλουν τα μαγα­ζιά είναι ευθύ­νη των διορ­γα­νω­τών και αυτών που θα πάνε».

Στον κ. Πελε­τί­δη έγι­νε ερώ­τη­ση για το πότε θα διε­ξα­χθεί το καλο­και­ρι­νό καρ­να­βά­λι, για το οποίο υπάρ­χουν ήδη σκέ­ψεις από τον δήμο Πατρέ­ων, λέγο­ντας: «Περί­που στα τέλη Ιουνίου».

Στις δηλώ­σεις του ο Κων­στα­ντί­νος Πελε­τί­δης τόνι­σε πως έχει ανα­τρα­πεί ο σχε­δια­σμός της πόλης και ζήτη­σε απο­ζη­μί­ω­ση από την κυβέρ­νη­ση για καρ­να­βα­λι­στές και καταστηματάρχες.

Την ίδια ώρα τον προ­βλη­μα­τι­σμό του για τον εμπο­ρι­κό κόσμο του Μοσχά­του εξέ­φρα­σε ο δήμαρ­χος της πόλης, Ανδρέ­ας Ευθυ­μί­ου, ο οποί­ος, βέβαια, ανα­κοί­νω­σε τη ματαί­ω­ση της εκδή­λω­σης για την Καθα­ρά Δευτέρα.

Προ­βλη­μα­τι­σμέ­νος είναι και ο δήμαρ­χος Ξάν­θης Εμμα­νου­ήλ Τσέ­λε­πης ο οποί­ος είπε στον Realfm: «Αν υπήρ­χε κάποιο δείγ­μα επι­κιν­δυ­νό­τη­τας, ας καλού­σαν τους τέσ­σε­ρις δημάρ­χους να μας πουν τι συμ­βαί­νει. Έχου­με και εμείς ευθύ­νη για την κοι­νω­νία, δεν είναι ευαί­σθη­τα μόνο τα υπουρ­γεία. Και εμείς αγα­πά­με την κοι­νω­νία και εμείς είμα­στε δίπλα της κάθε μέρα»

Σύμ­φω­νος με τη στά­ση του Πρω­θυ­πουρ­γού «να μην δημιουρ­γού­με πανι­κό εξαι­τί­ας του κορο­νοϊ­ού» είναι ο Δήμαρ­χος Ρεθύ­μνου Γιώρ­γος Μαρι­νά­κης, ανα­φο­ρι­κά με την απα­γό­ρευ­ση Κικί­λια όλων των καρ­να­βα­λι­κών εκδη­λώ­σε­ων στη χώρα. «Ο Πρω­θυ­πουρ­γός είπε να μην δημιουρ­γού­με πανι­κό ωστό­σο η από­φα­ση του Υπουρ­γού Υγεί­ας, μόνο αυτό δεν κάνει» ανέ­φε­ρε μιλώ­ντας στο ekriti.gr ο Δήμαρ­χος Ρεθύ­μνου, Γιώρ­γος Μαρι­νά­κης. Σύμ­φω­να με τον Δήμαρ­χο, αυτό θα μπο­ρού­σε να μη γίνει από τη στιγ­μή που δεν έχουν προη­γη­θεί απα­γο­ρεύ­σεις άλλου είδους και ειδι­κά σε σημεία όπου συγκε­ντρώ­νε­ται πολύς κόσμος.

Το μόνο σίγου­ρο είναι το Ρέθυ­μνο βρί­σκε­ται… στα κάγκε­λα καθώς η ακύ­ρω­ση του καρ­να­βα­λιού στην πόλη θα έχει σοβα­ρές επι­πτώ­σεις κυρί­ως σε οικο­νο­μι­κό επί­πε­δο, όπως λένε πολ­λοί από τους διοργανωτές.

Ταυ­τό­χρο­να οι καρ­να­βα­λι­κές εκδη­λώ­σεις ματαιώ­νο­νται και στην Κέρ­κυ­ρα παρό­τι το μεση­μέ­ρι σε ρεπορ­τάζ της ΕΡΤ ανα­φέρ­θη­κε πως η δήμαρ­χος της πόλης, Μερό­πη Υδραί­ου ήταν έτοι­μη να αντι­δρά­σει. Ο δήμος εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση ματαί­ω­σης του καρ­να­βα­λιού με την κα. Υδραί­ου να δηλώ­νει πως «σε καμία περί­πτω­ση δεν μπο­ρού­με να παί­ζου­με με την υγεία των πολιτών».

Έως και δύο χρόνια φυλακή σε όσους αψηφήσουν την απαγόρευση

Τα υπουρ­γεία Εσω­τε­ρι­κών, Υγεί­ας και Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη υπο­γρά­φουν την κοι­νή κοι­νή υπουρ­γι­κή από­φα­ση για τον κορο­νο­ϊό και τα καρναβάλια.

Με φυλά­κι­ση δύο ετών απει­λού­νται δήμαρ­χοι, περι­φε­ρειάρ­χες και όλοι οι απο­δέ­κτες της κοι­νής υπουρ­γι­κής από­φα­σης που μόλις εκδό­θη­κε και επι­βάλ­λει την ματαί­ω­ση των καρ­να­βα­λι­κών εκδη­λώ­σε­ων σε όλη τη χώρα, «λόγω άμε­σου κιν­δύ­νου δημό­σιας υγείας».

Την ΚΥΑ υπο­γρά­φουν οι Υπουρ­γοί Υγεί­ας, Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη και Εσω­τε­ρι­κών, Βασί­λης Κικί­λιας, Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης και Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος. Στο κεί­με­νό της γίνε­ται επί­κλη­ση της σημε­ρι­νής (27/2/2020) Εισή­γη­σης της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Δημό­σιας Υγεί­ας ένα­ντι του κορο­νοϊ­ού COVID-19.

Βάση αυτής «καλού­νται όλοι οι φορείς, δήμοι και περι­φέ­ρειες και λοι­ποί απο­δέ­κτες του παρό­ντος, προς τους οποί­ους απο­στέλ­λε­ται η παρού­σα με κάθε πρό­σφο­ρο τρό­πο, όπως συμ­μορ­φω­θούν με το περιε­χό­με­νό της», δηλα­δή την ματαί­ω­ση των καρ­να­βα­λι­κών εκδηλώσεων.

Αμέ­σως μετά τονί­ζε­ται ότι «η μη συμ­μόρ­φω­ση επι­σύ­ρει τις συνέ­πειες της παρα­γρά­φου 6 του άρθρου πρώ­του της Πρά­ξης Νομο­θε­τι­κού περιε­χο­μέ­νου «Κατε­πεί­γο­ντα μέτρα απο­φυ­γής και περιο­ρι­σμού της διά­δο­σης κορονοϊού».

Στην συγκε­κρι­μέ­νη παρά­γρα­φο, ανα­φέ­ρε­ται ότι «όποιος δεν συμ­μορ­φώ­νε­ται με τα μέτρα του παρό­ντος άρθρου τιμω­ρεί­ται με φυλά­κι­ση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πρά­ξη τιμω­ρεί­ται βαρύ­τε­ρα με άλλη διάταξη».

Δεί­τε εδώ την απόφαση

Μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας μελετά το ΥΠΟΙΚ, μετά την απόφαση για αναστολή των καρναβαλικών εκδηλώσεων

Την ίδια ώρα, μέτρα στή­ρι­ξης της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, στη βάση πραγ­μα­τι­κών απω­λειών που θα προ­κύ­ψουν μετά από την από­φα­ση του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου για την ανα­στο­λή των καρ­να­βα­λι­κών εκδη­λώ­σε­ων σε όλη τη χώρα, επε­ξερ­γά­ζε­ται το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, σε συνερ­γα­σία με τους συναρ­μό­διους υπουργούς.

Αυτό ανέ­φε­ραν πηγές του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, ενώ, σύμ­φω­να με άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες, πραγ­μα­το­ποιού­νται ήδη συσκέ­ψεις στο Γενι­κό Λογι­στή­ριο του Κρά­τους για το κόστος των επι­πτώ­σε­ων από τον κορο­ναϊό και το πώς θα αντιμετωπισθούν.

 

Πηγή newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων