- Διαφήμιση -

Ithaca Laundry: Ένα κινητό πλυντήριο μας υπενθυμίζει πως «είναι ωραίο να ζεις για μια Ιθάκη»

H μη κερ­δο­σκο­πι­κή οργά­νω­ση δρα­στη­ριο­ποιεί­ται από το 2015 στο χώρο της παρο­χής υπη­ρε­σιών και υπο­στή­ρι­ξης αστέ­γων και άλλων ευπα­θών ομά­δων, έχο­ντας βοη­θή­σει μέχρι σήμε­ρα πάνω από 6.000 ανθρώ­πους. Απο­τε­λεί την πρώ­τη στην Ευρώ­πη κινη­τή μονά­δα πλυ­ντη­ρί­ου ρού­χων για τον άστε­γο πληθυσμό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων