- Διαφήμιση -

Εξελίξεις στην εξαφάνιση του Νικόλα: Η μαρτυρία κορυφαίου μέλους παραθρησκευτικής οργάνωσης

«Τους ελέγχουν οικονομικά και ψυχοπνευματικά» καταγγέλλει

Το κου­βά­ρι της μυστή­ριας εξα­φά­νι­σης του 20χρονου Νικό­λα που αγνο­εί­ται για 63η ημέ­ρα προ­σπα­θεί να λύσει η οικο­γέ­νειά του. Στη Δανία όπου υπάρ­χουν κοι­νό­βια παρα­θρη­σκευ­τι­κών οργα­νώ­σε­ων έχει μετα­βεί ο ιδιω­τι­κός ερευ­νη­τής Γιώρ­γος Τσού­κα­λης ο οποί­ος έχει ανα­λά­βει την υπόθεση.

Μέχρι στιγ­μής έχουν ελεγ­χθεί οι ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και τα νοσο­κο­μεία της Δανί­ας για τυχόν ίχνη του Νικό­λα ενώ υπό έρευ­να είναι τα κοι­νό­βια. Στις έρευ­νες προ­θυ­μο­ποι­ή­θη­κε να παρέ­χει τη βοή­θεια του και ο πατέ­ρας ενός Έλλη­να αξιω­μα­τι­κού που ζει στη Δανία.

Μιλώ­ντας στην εκπο­μπή «Αλή­θειες με τη Ζήνα» του Star ο Γιώρ­γος Τσού­κα­λης είπε πως το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το το βρά­δυ είχε ένα ραντε­βού με ένα κορυ­φαίο πρώ­ην μέλος παρα­θρη­σκευ­τι­κής οργά­νω­σης. Το συγκε­κρι­μέ­νο άτο­μο μετα­ξύ άλλων εξή­γη­σε πως του ασκή­θη­καν πιέ­σεις έτσι ώστε να αφή­σει τη δου­λειά του ενώ είχε πολύ καλές απο­λα­βές για να εργά­ζε­ται σε κοι­νό­βια. Το πρώ­ην κορυ­φαίο μέλος όταν αντι­λή­φθη­κε την εκμε­τάλ­λευ­ση, κατά­φε­ρε να ξεφύ­γει. Πήρε μάλι­στα την από­φα­ση να ακο­λου­θή­σει τη νομι­κή οδό και να προ­χω­ρή­σει σε αγω­γές χωρίς όμως να δικαιωθεί.

Εστιά­ζο­ντας στο πώς λει­τουρ­γούν οι παρα­θρη­σκευ­τι­κές οργα­νώ­σεις ο ιδιω­τι­κός ερευ­νη­τής στον οποίο η οικο­γέ­νεια έχει ανα­θέ­σει την υπό­θε­ση είπε: «Αυτές οι παρα­θρη­σκευ­τι­κές οργα­νώ­σεις είναι άρι­στα δομη­μέ­νες. Έχουν παρει­σφρή­σει σε αυτές άνθρω­ποι από υπη­ρε­σί­ες που μπο­ρούν να ελέγ­χουν τα πράγ­μα­τα. Απώ­τε­ρος σκο­πός τους είναι να ελέγ­χουν οικο­νο­μι­κά και ψυχο­πνευ­μα­τι­κά τους ανθρώ­πους αυτούς».

Αιχμές από τον πατέρα του 20χρονου για την αστυνομία της Δανίας

Ο πατέ­ρας του 20χρονου που μέχρι την ημέ­ρα της εξα­φά­νι­σής του εργα­ζό­ταν ως αερο­συ­νο­δός στρά­φη­κε κατά της αστυ­νο­μί­ας της Δανί­ας και διε­ρω­τή­θη­κε «Τι φοβά­ται; Τι κρύ­βει; Τι στοι­χεία έχει και δε δεί­χνει; Πού είναι εδώ και 63 μέρες;». Παράλ­λη­λα εξή­γη­σε πως η ελλη­νι­κή αστυ­νο­μία έχει κάνει περισ­σό­τε­ρα απ΄όσα μπο­ρού­σε να κάνει.

Την προη­γού­με­νη Δευ­τέ­ρα (20/1) ο εισαγ­γε­λέ­ας διέ­τα­ξε άρση απορ­ρή­του για τις τηλε­φω­νι­κές επι­κοι­νω­νί­ες που είχε ο νεα­ρός Νικό­λας ακό­μη και έναν μήνα πριν εξαφανιστεί.

Οι γονείς του νεα­ρού πιστεύ­ουν πως το παι­δί τους έπε­σε θύμα ενός μυστή­ριου παι­χνι­διού στο δια­δί­κτυο. Αν και ο ίδιος τους είχε πει πως θα ταξί­δευε τον Νοέμ­βριο στο Μιλά­νο το τελευ­ταίο στίγ­μα που εξέ­πεμ­ψε το κινη­τό του εντο­πί­ζε­ται στη Δανία και συγκε­κρι­μέ­να στο λιμά­νι της πόλης Άλμποργκ. Από εκεί­νη και στιγ­μή και μετά το κινη­τό του είναι κλειστό.

 

Πηγή newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων