- Διαφήμιση -

138 πιωμένους οδηγούς τσάκωσε μέσα σε λίγες ώρες η Τροχαία Αττικής

Υπό την επήρεια οινοπνεύματος οδηγούσαν 138 άτομα τα ξημερώματα της Κυριακής (26.1.2020) στην Αττική, όπως προέκυψε από ελέγχους που έκανε η Τροχαία.

Σε 1.549 ελέγ­χους αλκο­τέστ που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Τρο­χαία (Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής) σε δεκά­δες σημεία του κεντρι­κού οδι­κού δικτύ­ου του λεκα­νο­πε­δί­ου, δια­πι­στώ­θη­κε ότι 138 οδη­γού­σαν υπό την επή­ρεια οινοπνεύματος.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Τρο­χαί­ας Αττι­κής, από τα 138 άτο­μα, οι 110 ήταν άνδρες και οι 28 γυναί­κες, ενώ ο μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός των παρα­βα­τών (40 συνο­λι­κά) ήταν ηλι­κί­ας από 31 έως 40 ετών.

Όπως σημειώ­νει η Τρο­χαία Αττι­κής, η οδή­γη­ση υπό την επή­ρεια οινο­πνεύ­μα­τος συνι­στά αντι­κοι­νω­νι­κή συμπε­ρι­φο­ρά και συγκα­τα­λέ­γε­ται στις “επι­κίν­δυ­νες” παρα­βά­σεις που ευθύ­νο­νται για το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό πρό­κλη­σης τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των και δυστυ­χη­μά­των. Επί­σης, ανα­φέ­ρει, ότι οι έλεγ­χοι των Υπη­ρε­σιών Τρο­χαί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση της οδή­γη­σης υπό την επή­ρεια αλκο­όλ συνε­χί­ζο­νται ακα­τά­παυ­στα σε όλη την Ελλά­δα στο πλαί­σιο του γενι­κό­τε­ρου επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δια­σμού για την δρα­στι­κή μεί­ω­ση των «επι­κίν­δυ­νων» παρα­βά­σε­ων και την ανα­βάθ­μι­ση του επι­πέ­δου της οδι­κής ασφάλειας.

 

Πηγή newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων