- Διαφήμιση -

Περιφέρειας Αττικής: Η σημερινή Διοίκηση είναι περήφανη για το πλεόνασμα έργων και το ισχυρό κοινωνικό της αποτύπωμα

Η Περι­φέ­ρεια απο­δί­δει τις κατη­γο­ρί­ες σε «ενό­χλη­ση» από την απο­δο­χή της πρό­σφα­της εκδή­λω­σης απο­λο­γι­σμού έργου της περιό­δου 2019–2023 από την οποία «ανα­δεί­χθη­κε το πλε­ό­να­σμα έργων και το ισχυ­ρό απο­τύ­πω­μα της Διοί­κη­σης Πατού­λη», όπως σημειώνεται…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων