- Διαφήμιση -

ΕΚΠΑ: Ανεβαίνει στις διεθνείς κατατάξεις — Στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως

Στην 16η θέση στην Ευρώ­πη και στην 89η παγκο­σμί­ως βρί­σκε­ται το Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, σύμ­φω­να με την κατά­τα­ξη των «Top Universities by Top Google Scholar Citations»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων