- Διαφήμιση -

Τατόι: Έτσι θα γίνει μετά τα έργα αποκατάστασης στο δάσος, τους κήπους και το κοιμητήριο

Τα απαι­τού­με­να έργα για την απο­κα­τά­στα­ση του δασι­κού τοπί­ου, των ανα­κτο­ρι­κών κήπων και του κοι­μη­τη­ρί­ου στο πρώ­ην βασι­λι­κό κτή­μα Τατο­ΐ­ου, παρου­σί­α­σαν σήμε­ρα οι υπουρ­γοί Πολι­τι­σμού, Λίνα Μεν­δώ­νη, και Περι­βάλ­λο­ντος & Ενέρ­γειας, Θόδω­ρος Σκυ­λα­κά­κης, σε κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο αμφι­θέ­α­τρο της Εθνι­κής Πινακοθήκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων