ΕΦΕΤ: Προχωρά σε ανάκληση μη ασφαλούς ποτού αλόης με γεύση ανανά

Στην ανάκληση μη ασφαλούς ποτού αλόης με γεύση ανανά με την επωνυμία «ΟΚF Aloe drink pineapple taste» από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Συγκε­κρι­μέ­να, ο ΕΦΕΤ -ο οποί­ος πριν από λίγες ημέ­ρες προ­χώ­ρη­σε στην ανά­κλη­ση φύλ­λου κρού­στας- και ειδι­κό­τε­ρα η Περι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, στο πλαί­σιο των ελέγ­χων που διε­νερ­γεί σε συνερ­γα­σία με τη Χημι­κή Υπη­ρε­σία Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας-Τμή­μα Α’, δια­πί­στω­σε ότι το προ­ϊ­όν με την ανω­τέ­ρω εμπο­ρι­κή επω­νυ­μία βρέ­θη­κε μη κανο­νι­κό ως προς την ονο­μα­σία πώλη­σης διό­τι δεν εμπί­πτει στην κατη­γο­ρία των χυμών.

Ποιο είναι το προ­ϊ­όν που ανα­κα­λεί­ται από τον ΕΦΕΤ

Επί­σης, το προ­ϊ­όν βρέ­θη­κε μη ασφα­λές διό­τι περιέ­χει τη χρω­στι­κή Ε102 και δεν πλη­ρο­φο­ρεί τους κατα­να­λω­τές ότι «η χρω­στι­κή Ε102 μπο­ρεί να έχει επι­βλα­βή συνέ­πεια στη δρα­στη­ριό­τη­τα και προ­σο­χή στα παι­διά» όπως επι­βάλ­λει η κοι­νο­τι­κή νομο­θε­σία.

Πρό­κει­ται για το ποτό με γεύ­ση ανα­νά, σε πλα­στι­κή συσκευα­σία των 500 ml, με αριθ­μό παρ­τί­δας Μ 26.04.2018 03 και ανά­λω­ση κατά προ­τί­μη­ση πριν από 25.04.2020, που παρα­σκευά­ζε­ται στη Νότια Κορέα από την εται­ρεία OKF Corporation και εισά­γε­ται στην Ελλά­δα από την εται­ρεία Αφοί Καρα­μαν­λή ΑΕ.

 

Το προ­ϊ­όν που ανα­κα­λεί­ται από τον ΕΦΕΤ

 

Ο ΕΦΕΤ απαί­τη­σε την άμε­ση ανάκληση/απόσυρση του συνό­λου της συγκε­κρι­μέ­νης παρ­τί­δας από το ανω­τέ­ρω προ­ϊ­όν από την εσω­τε­ρι­κή αγο­ρά και ήδη βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη οι σχε­τι­κοί έλεγ­χοι. Παράλ­λη­λα καλεί τους κατα­να­λω­τές, που έχουν ήδη προ­μη­θευ­τεί το ανω­τέ­ρω προ­ϊ­όν να έχουν υπό­ψη τους ότι το προ­ϊ­όν δεν πρέ­πει να κατα­να­λω­θεί από παι­διά.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων