Εντοπίστηκε πρατήριο με νοθευμένα καύσιμα -Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Συνελήφθη υπεύθυνος πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο εντοπίστηκε με νοθευμένα καύσιμα σε περιοχή της Αττικής.

Στην εισαγ­γε­λία Πει­ραιά οδη­γή­θη­κε ένας υπεύ­θυ­νος πρα­τη­ρί­ου υγρών καυ­σί­μων στην Αττι­κή, στο οποίο εντο­πί­στη­κε νοθευ­μέ­νο καύ­σι­μο και συγκε­κρι­μέ­να πετρέ­λαιο κίνη­σης.

Δείγ­μα­τα θα απο­στα­λούν στο Χημείο του Κρά­τους

Ο έλεγ­χος πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο πλαί­σιο στο­χευ­μέ­νων δρά­σε­ων της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας, υπό τον συντο­νι­σμό του Συντο­νι­στι­κού Επι­χει­ρη­σια­κού Κέντρου (ΣΕΚ), από κοι­νού με υπαλ­λή­λους της Ελεγ­κτι­κής Υπη­ρε­σί­ας Τελω­νεί­ων Αττι­κής (ΕΛΥΤ), του Δ’ Τελω­νεί­ου Επί­βλε­ψης Συγκρο­τη­μά­των Πει­ραιά (Δ’ ΤΕΣ) και της Διεύ­θυν­σης Ελέγ­χου Δια­κί­νη­σης και Απο­θή­κευ­σης Καυ­σί­μων (ΔΕΔΑΚ).

Από τον έλεγ­χο προ­έ­κυ­ψε ότι το πετρέ­λαιο κίνη­σης παρου­σί­α­ζε από­κλι­ση από τις ισχύ­ου­σες προ­δια­γρα­φές και συγκε­κρι­μέ­να υπε­ρέ­βαι­νε τα όρια περιε­κτι­κό­τη­τας σε θείο. Λήφθη­καν δείγ­μα­τα από τις αντλί­ες, τα οποία θα απο­στα­λούν στο Χημείο του Κρά­τους για περαι­τέ­ρω ανά­λυ­ση.

Σε ελέγ­χους της ΑΑΔΕ στις αρχές του χρό­νου σε πρα­τή­ρια υγρών καυ­σί­μων, είχε δια­πι­στω­θεί σοβα­ρές παρα­βά­σεις φορο­δια­φυ­γής και λαθρε­μπο­ρί­ου.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων