- Διαφήμιση -

Διακόπτεται η λειτουργία ακατάλληλων και επικίνδυνων παιδικών χαρών στον Δήμο Αθηναίων

Ανα­λυ­τι­κή κατά­στα­ση για τις παι­δι­κές χαρές στην πόλη παρου­σί­α­σε ο Δήμος Αθη­ναί­ων. Όπως ανα­φέ­ρει στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση: «οι περισ­σό­τε­ρες παι­δι­κές χαρές του Δήμου Αθη­ναί­ων λει­τουρ­γού­σαν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα χωρίς την ανα­νέ­ω­ση της καταλ­λη­λό­τη­τας λει­τουρ­γί­ας τους, με ευθύ­νη και γνώ­ση της προη­γού­με­νης δημο­τι­κής Αρχής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων