- Διαφήμιση -

Δεκεμβριανά του ’44: 78 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αιματηρή μάχη της Αθήνας

Ο όρος Δεκεμ­βρια­νά ανα­φέ­ρε­ται σε μία σει­ρά ένο­πλων συγκρού­σε­ων που έλα­βαν χώρα στην Αθή­να το Δεκέμ­βριο 1944 έως τον Ιανουά­ριο 1945, ανά­με­σα στις δυνά­μεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις Βρε­τα­νι­κές και Κυβερ­νη­τι­κές δυνάμεις.

Ξεκί­νη­σε στις 3 Δεκεμ­βρί­ου 1944 με την αιμα­τη­ρή κατά­λη­ξη του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου της Πλα­τεί­ας Συντάγ­μα­τος και τελεί­ω­σε τυπι­κά με την υπο­γρα­φή της Συμ­φω­νί­ας της Βάρ­κι­ζας στις 12 Φεβρουα­ρί­ου 1945.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων