- Διαφήμιση -

Δήμος Αχαρνών: Αντιπλημμυρικό έργο με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής

Συγκε­κρι­μέ­να, προ­βλέ­πε­ται κατα­σκευή αγω­γού ομβρί­ων και δεξα­με­νής ανά­σχε­σης στην περιο­χή του Καρά­βου. Θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί εξ ολο­κλή­ρου από την Περι­φέ­ρεια και ανα­μέ­νε­ται να συμ­βάλ­λει καθο­ρι­στι­κά στη θωρά­κι­ση της πόλης των Αχαρνών.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων