- Διαφήμιση -

Δυτική Αττική — Εκλογές εκπαιδευτικών: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 

                                                         ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

            (Σχή­μα των Αγω­νι­στι­κών Παρεμ­βά­σε­ων – Συσπει­ρώ­σε­ων – Κινήσεων)

                                       ΑΚΡΙΒΕΙΑΠΟΛΕΜΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

Βιώ­νου­με μία σκλη­ρή πολ­λα­πλή συστη­μι­κή κρί­ση. Με την ακρί­βεια να «χτυ­πά­ει κόκ­κι­νο», τους μισθούς μας να εξα­φα­νί­ζο­νται στο πρώ­το δεκα­ή­με­ρο, τον κίν­δυ­νο επέ­κτα­σης του πολέ­μου να δια­γρά­φε­ται όλο και πιο καθα­ρά, και την αγω­νία πώς θα πλη­ρώ­σου­με τον επό­με­νο λογα­ρια­σμό ρεύ­μα­τος και θέρ­μαν­σης, να μας γεμί­ζει με άγχος και ανα­σφά­λεια σε μία επο­χή που τα αγα­θά που παρά­γο­νται ναι μεν αφθο­νούν αλλά μοιά­ζουν όλο και πιο απρόσιτα.

 

Η κυβέρ­νη­ση πάντως από τη μία αρκεί­ται να μοι­ρά­ζει ψίχου­λα μέσω επι­δο­μά­των και από την άλλη συνε­χί­ζει να ξοδεύ­ει ζεστό χρή­μα για φρε­γά­τες, περι­πο­λι­κά, «πετσω­μέ­να ΜΜΕ» και για την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία. Οι μισθο­λο­γι­κές αυξή­σεις, η ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, και των σχο­λεί­ων δεν τίθε­ται ως επι­λο­γή. Αντί­θε­τα η δυσο­σμία του συστή­μα­τος ανα­δύ­ε­ται όλο και πιο συχνά, με τα σκάν­δα­λα υπο­κλο­πών, Πάτση, Λιγνά­δη και άλλων προ­σώ­πων κοντά στο κυβερ­νη­τι­κό επι­τε­λείο να συγκλο­νί­ζουν με την απα­ρά­δε­κτη έκτα­σή τους. Όλα αυτά συνο­δεύ­ο­νται με ένα αμόκ κατα­στο­λής κάθε διαδήλωσης!

Για το κεφά­λαιο και την κυβέρ­νη­σή του, απο­τε­λεί στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή η διά­λυ­ση της δημό­σιας δωρε­άν εκπαί­δευ­σης. Ένα πεδίο εφαρ­μο­γής εκτε­τα­μέ­νων μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων προ­σαρ­μο­γής της στις ανά­γκες της αγο­ράς με οδη­γό το πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο παρα­πλα­νη­τι­κό τρί­πτυ­χο ιδε­ο­λό­γη­μα: αρι­στεία-αυτο­νο­μία-αξιο­λό­γη­ση που δεν είναι άλλο από τη δημιουρ­γία σχο­λεί­ων πολ­λών ταχυ­τή­των, συν­δε­δε­μέ­να με το ιδιω­τι­κό κεφά­λαιο, με σκλη­ρά ταξι­κά φίλ­τρα για τους φτω­χούς, που θα παρά­γουν φτη­νό πει­θαρ­χη­μέ­νο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό. Ένα χρό­νο μετά τις δικα­στι­κές διώ­ξεις της απερ­γί­ας — απο­χής, επι­χει­ρεί­ται η εδραί­ω­ση της αυτο­α­ξιο­λό­γη­σης και το ξεκί­νη­μα της ατο­μι­κής αξιο­λό­γη­σης μέσω μεντό­ρων – συντο­νι­στών, ώστε να προ­ω­θη­θούν τα σχέ­δια της ΕΕ, του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ. Παράλ­λη­λα, η εφαρ­μο­γή των ηλε­κτρο­νι­κών εκλο­γών για τα ΥΣ στο­χεύ­ει στην παρά­λυ­ση των σωμα­τεί­ων, την κατάρ­γη­ση των ζωντα­νών δημο­κρα­τι­κών συλ­λο­γι­κών δια­δι­κα­σιών και την αντι­κα­τά­στα­σή τους με την εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της ψήφου εν είδει τηλε­α­γο­ράς προϊόντων.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΣΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ!

Παρό­λη τη «λήξη του αγώ­να» από την ΟΛΜΕ, τη σκυ­τά­λη έχουν πάρει δεκά­δες ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ που η μία μετά την άλλη κηρύσ­σουν απερ­γία – απο­χή και παλεύ­ουν με συσπεί­ρω­ση σε επί­πε­δο πρω­το­βάθ­μιου σωμα­τεί­ου, όχι απλά να κρα­τή­σουν τη φλό­γα του αγώ­να αναμ­μέ­νη, αλλά και να κατα­φέ­ρουν να μπλο­κά­ρουν την αξιο­λό­γη­ση. Κόντρα και στις δυνά­μεις που μας κου­νού­σαν το δάκτυ­λο «απει­λώ­ντας μας» με μύρια δει­νά – διώ­ξεις, στε­ρή­σεις μισθού και απο­λύ­σεις… Όμως οι αγώ­νες ενός απο­φα­σι­σμέ­νου και ενω­μέ­νου κλά­δου δεν μπο­ρούν να νικη­θούν! Η μαζι­κή απερ­γία της 9–11, η συντρι­πτι­κή απο­χή του 75% από την παρω­δία των τηλε-εκλο­γών στη Δυτι­κή Αττι­κή, είναι απτές απο­δεί­ξεις ότι το εκπαι­δευ­τι­κό κίνη­μα μπο­ρεί να βγει στο προ­σκή­νιο των εξε­λί­ξε­ων! Παίρ­νου­με δύνα­μη από τις μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις εργα­ζο­μέ­νων σε Γαλ­λία, Πορτογαλία…

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!

Η αξιο­λό­γη­ση της σχο­λι­κής μονά­δας στο­χεύ­ει στη μετα­τό­πι­ση των ευθυ­νών της κρα­τι­κής εξου­σί­ας στους εκπαι­δευ­τι­κούς για προ­βλή­μα­τα που η ίδια δημιουρ­γεί και αρνεί­ται πει­σμα­τι­κά να λύσει. Μέσα από ένα πλέγ­μα αλλη­λέν­δε­των δια­δι­κα­σιών που συν­δέ­ουν την αξιο­λό­γη­ση της σχο­λι­κής μονά­δας με την αξιο­λό­γη­ση των εκπαι­δευ­τι­κών και την από­δο­ση των μαθη­τών σε εξε­τά­σεις τύπου Pisa, τρά­πε­ζας θεμά­των και σε συν­δυα­σμό με την ΕΒΕ, προ­ω­θούν την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα μετα­ξύ των σχο­λεί­ων και την κατη­γο­ριο­ποί­η­σή τους, με τελι­κό στό­χο τη μεί­ω­ση του κόστους λει­τουρ­γί­ας τους για το κρά­τος. Το σχο­λείο γίνε­ται μια φθη­νή επι­χεί­ρη­ση που θα λει­τουρ­γεί στη βάση της ατο­μι­κής ευθύ­νης, της λογο­δο­σί­ας και του φόβη­τρου της κακής αξιο­λό­γη­σης για όποιον δια­φω­νεί. Παράλ­λη­λα αφε­νός η ΕΒΕ ψαλι­δί­ζει την πρό­σβα­ση των μαθη­τών των φτω­χών οικο­γε­νειών στην τρι­το­βάθ­μια, αφε­τέ­ρου η εξε­τα­στι­κή λαι­μη­τό­μος διαρ­κεί­ας της τρά­πε­ζας θεμά­των που εκτός από τυπο­ποί­η­ση του μαθή­μα­τος θα στεί­λει μία μεγά­λη μερί­δα μαθη­τών μέσω της σχο­λι­κής απο­τυ­χί­ας στις μετα­γυ­μνα­σια­κές σχο­λές κατάρ­τι­σης, δηλα­δή στην τζά­μπα εργα­σία χωρίς γνώ­σεις και χωρίς δικαιώ­μα­τα. Πρό­κει­ται για μία σαφή επι­λο­γή συρ­ρί­κνω­σης της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, γενι­κής και τεχνι­κής που θα προ­κα­λέ­σει τεχνη­τά πλε­ο­νά­σμα­τα στον κλά­δο, δια­θε­σι­μό­τη­τες, αντα­γω­νι­σμό επι­βί­ω­σης και πιθα­νόν απο­λύ­σεις σε συν­δυα­σμό με την αξιο­λό­γη­ση αφού «κάποιοι θα περισ­σεύ­ουν»! Οι νέοι θεσμοί των μεντό­ρων – συντο­νι­στών εξα­ντλούν τους εκπαι­δευ­τι­κούς, γρα­φειο­κρα­τι­κο­ποιούν τη δου­λειά μας και επι­διώ­κουν το δια­χω­ρι­σμό μας ώστε να σπά­σει η ενό­τη­τά μας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Συντο­νι­ζό­μα­στε με ΕΛΜΕ-ΣΕΠΕ ώστε να δημιουρ­γη­θεί ένα μέτω­πο – συντο­νι­σμός που θα οργανώσει:

 • τον αγώ­να ενά­ντια στην αυτο­α­ξιο­λό­γη­ση – μέντο­ρες – συντο­νι­στές ‑ατο­μι­κή αξιολόγηση.
 • έναν παρα­τε­τα­μέ­νο, πολύ­μορ­φο κι απο­φα­σι­στι­κό αγώ­να (απερ­γία, συλ­λα­λη­τή­ρια, με γονείς – μαθη­τές- εργα­τι­κά σωμα­τεία κ.ά.) ενά­ντια συνο­λι­κά την αντιεκ­παι­δευ­τι­κή- αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και τον νόμο Χατζηδάκη

ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ!

Το σωμα­τείο μας βρί­σκε­ται σε κρί­σι­μο σταυ­ρο­δρό­μι: θα βρε­θεί στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να ενά­ντια συνο­λι­κά στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή της λιτό­τη­τας, αξιο­λό­γη­σης, ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης; Ή θα σιω­πή­σει και θα διευ­κο­λύ­νει τα μέτρα αναδιάρθρωσης;

 • Η ΔΑΚΕ απο­τέ­λε­σε τη φωνή της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής και της διοι­κη­τι­κής ιεραρ­χί­ας μέσα στο σωμα­τείο, υπο­στη­ρί­ζο­ντας όλες τις επι­λο­γές από τις κεντρι­κές (νομο­σχέ­δια, αξιο­λό­γη­ση) μέχρι τις τοπι­κές (πρό­τυ­πο ΕΠΑΛ, αυθαι­ρε­σί­ες της διοί­κη­σης). Δρα με στό­χο το πέρα­σμα των επι­λο­γών του ΥΠΑΙΘ μέσα στον κλάδο.
 • Οι ΣΥΝΕΚ έχουν «δια­βεί τον Ρου­βί­κω­να» συντασ­σό­με­νες σε πολ­λές περι­πτώ­σεις με τη ΔΑΚΕ τόσο σε επί­πε­δο ΟΛΜΕ όσο και σε επί­πε­δο ΕΛΜΕ. Δια­φώ­νη­σε πέρ­σι με την απερ­γία απο­χή, ενώ φέτος φέρ­νει εμπό­δια στην πραγ­μα­το­ποί­η­ση γενι­κών συνε­λεύ­σε­ων είτε με άρνη­ση να γίνουν (!) είτε θέτο­ντας ζήτη­μα απαρ­τί­ας, σε συνε­λεύ­σεις που πάντως είναι οι πιο μαζι­κές των τελευ­ταί­ων ετών.
 • ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ επέ­λε­ξαν μαζί την κάθο­δο στις ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές, με τελι­κό παρο­νο­μα­στή την υπε­ρά­σπι­ση στην πρά­ξη των κυβερ­νη­τι­κών επι­λο­γών, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την πλειο­ψη­φία των 5 εδρών στις 9!
 • Η Συν­δι­κα­λι­στι­κή Αυτο­νο­μία προ­κρί­νει την προ­σπά­θεια συνερ­γα­σί­ας όλων των δυνά­με­ων που θέλουν να συμ­βάλ­λουν στην αγω­νι­στι­κή ανά­τα­ση του κινή­μα­τος αλλά χωρίς το άγχος της κομ­μα­τι­κής επι­βε­βαί­ω­σης «σε όλη τη γραμ­μή». Με σύν­θε­ση, συζή­τη­ση των πρω­το­πό­ρων δυνά­με­ων και όχι με πλή­ρη στοί­χι­ση σε μία κομ­μα­τι­κή ατζέ­ντα, όπου «η παρά­τα­ξη θα έχει τον έλεγχο».
 • Απέ­να­ντι στην υπο­νό­μευ­ση των μορ­φω­τι­κών δικαιω­μά­των των μαθη­τών και των εργα­σια­κών μας δικαιωμάτων.
 • Απέ­να­ντι σε κάθε αυθαι­ρε­σία της διοι­κη­τι­κής ιεραρ­χί­ας, ανά­θε­ση υπο­χρε­ω­τι­κής υπε­ρω­ρί­ας, άσκη­ση αυταρ­χι­σμού, ενά­ντια στην αδια­φά­νεια και τις δια­κρί­σεις, τις παρα­βιά­σεις των δια­δι­κα­σιών τοποθετήσεων.
 • Για να είναι ο κλά­δος ενω­μέ­νος και σε αγω­νι­στι­κή δρά­ση και στις επό­με­νες στρο­φές του αγώνα!

                                          ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

                                         ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΟΛΜΕΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΣΕΕ

 

 • ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΛΗΣ
 • Αυξή­σεις στους μισθούς. 1200€ καθα­ρά κατώ­τα­το ΜΚ. Επα­να­φο­ρά 13ου–14ου μισθού και του ωρα­ρί­ου του 2013.
 • Δημό­σιο, δωρε­άν 12χρονο σχο­λείο, 15% του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για την Παιδεία.
 • Κατάρ­γη­ση χρη­μα­τι­στη­ρί­ου ενέρ­γειας. Πλα­φόν στις τιμές των βασι­κών αγα­θών. Ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ.
 • Να καταρ­γη­θούν οι αντιεκ­παι­δευ­τι­κοί νόμοι ν.4692/20‑ν.4823/21, ν. 4763/20 και ν. 4777/21 καθώς και ο αντερ­γα­τι­κός νόμος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ που μετα­τρέ­πει τα σωμα­τεία σε «σφρα­γί­δες» στην υπη­ρε­σία κυβέρνησης-κεφαλαίου
 • Επα­να­φο­ρά των μαθη­μά­των των Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών και των Καλλιτεχνικών.
 • Τεχνι­κή εκπαί­δευ­ση απο­κλει­στι­κά στο δημό­σιο, μακριά από τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Όχι στη συρ­ρί­κνω­ση των ΕΠΑΛ μέσω της μη έγκρι­σης των ολιγομελών.
 • Εξο­πλι­σμός των σχο­λεί­ων, επι­μόρ­φω­ση όλων των εκπαι­δευ­τι­κών με χορή­γη­ση άδειας.
 • Μαζι­κοί μόνι­μοι διο­ρι­σμοί με βάση το πτυ­χίο και την προ­ϋ­πη­ρε­σία – κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών από την αρχή του έτους. Εξί­σω­ση δικαιω­μά­των μόνι­μων – αναπληρωτών.
 • Προ­σλή­ψεις ψυχο­λό­γων – ΕΕΠ-ΕΒΠ ‑υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού σε όλες τις σχο­λι­κές μονά­δες. Κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών σε παράλ­λη­λη στή­ρι­ξη – ένταξη.
 • Κάλυ­ψη των δαπα­νών μετα­κί­νη­σης των εκπ/κών
 • .Όχι στις δια­κρί­σεις εμβολιασμένων-ανεμβολίαστων!
 • Κατάρ­γη­ση ν. Κατρού­γκα­λου, σύντα­ξη με 30 χρό­νια υπη­ρε­σί­ας, στα­μά­τη­μα απα­ξί­ω­σης εφά­παξ — επικουρικών.

 

                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΕ  στις  7 Δεκέμ­βρη Στηρίζουμε:

                                                   ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 Το ψηφο­δέλ­τιο είναι ανοι­χτό σε όσες / όσους θέλουν να συνει­σφέ­ρουν στην ύπαρ­ξη                   μαχη­τι­κής – αγω­νι­στι­κής ΕΛΜΕ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΙΩΤΑ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΒΕΝΝΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ΠΕ04.04 2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 2ο  Γ/ΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ81 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΕ04.04 1ο ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ78 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ (ανα­πλη­ρώ­τρια) ΠΕ 03 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕ02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΚΩΣΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ86 ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 2ο  ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ανα­πλη­ρώ­τρια) ΠΕ86 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ — 1ο ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ03 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΠΕΤΙΝΗ ΡΑΝΙΑ ΠΕ06 2ο  ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΕ83 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕ82 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΧΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ86 1ο ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ) ΠΕ02 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων