- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα 4/4 σε περιοχές της Αττικής

Ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανα­κοί­νω­σε, προ­χω­ρά σε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε μια σει­ρά από περιοχές.

Όπως ενη­με­ρώ­νει ο ΔΕΔΔΗΕ, κατα­βάλ­λε­ται κάθε προ­σπά­θεια για τη συντο­μό­τε­ρη επανηλεκτροδότηση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων