- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα 2/3 σε περιοχές της Αττικής

Σύμ­φω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις του ΔΕΔΔΗΕ, δια­κο­πές ρεύ­μα­τος θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σήμε­ρα Πέμ­πτη 2/3, σε αρκε­τές περιο­χές της Αττικής.

Δεί­τε τις περιο­χές της Αττι­κής και τις ώρες που θα σημειω­θούν οι δια­κο­πές ρεύματος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων