- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Αττικής

Σε ποιές περιοχές θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης

Για προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος ενη­με­ρώ­νει τους πολί­τες ο ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση η ηλε­κτρο­δό­τη­ση θα δια­κο­πεί σήμε­ρα, Πέμ­πτη 3 Φεβρουα­ρί­ου , σε αρκε­τές περιο­χές της Αττι­κής, στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται το Κέντρο της Αθή­νας, η Νίκαια, ο Κορυ­δαλ­λός και το Περιστέρι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων