- Διαφήμιση -

ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών: Φορολογούμενος επιτέθηκε σε υπάλληλο της εφορίας και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη στη ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών

Ο πολί­της ζητού­σε επί­μο­να να λάβει φορο­λο­γι­κή ενη­με­ρό­τη­τα, την οποία δεν δικαιού­ται διό­τι έχει χρέη προς το Δημό­σιο. Μόλις συνει­δη­το­ποί­η­σε ότι δεν υπήρ­χε περί­πτω­ση να λάβει το απο­δει­κτι­κό, δεδο­μέ­νων των χρε­ών του, στην αρχή έβρι­σε χυδαία και στη συνέ­χεια χτύ­πη­σε τον υπάλ­λη­λο με μπου­νιές και κλω­τσιές, οδη­γώ­ντας τον στο νοσοκομείο.

Σημειώ­νε­ται ότι η πρό­κλη­ση σωμα­τι­κής βλά­βης σε υπάλ­λη­λο κατά την εκτέ­λε­ση της υπη­ρε­σί­ας του διώ­κε­ται αυτε­παγ­γέλ­τως και απο­τε­λεί ιδιαί­τε­ρα επι­βα­ρυ­ντι­κή περίσταση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων