- Διαφήμιση -

Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης ΟΚΑΝΑ: 10.692 επισκέψεις σε έναν χρόνο και 987 ωφελούμενοι

Ο Χώρος Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης (ΧΕΧ) του ΟΚΑΝΑ στην Αθή­να ήρθε να καλύ­ψει ένα μεγά­λο κενό στο πεδίο των εξαρ­τή­σε­ων. Με τον νέο ΧΕΧ ο ΟΚΑΝΑ συμπλή­ρω­σε το δίκτυο δομών και υπη­ρε­σιών μεί­ω­σης της βλάβης.

Σήμε­ρα, η νέα και και­νο­τό­μα αυτή δομή συμπλη­ρώ­νει ένα έτος από την ίδρυ­ση και λει­τουρ­γία της. Τα στοι­χεία λει­τουρ­γί­ας του ΧΕΧ απο­δει­κνύ­ουν από μόνα τους την ανα­γκαιό­τη­τα που υπήρ­χε για τη δημιουρ­γία του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων