- Διαφήμιση -

Χωρίς μετρό σήμερα 24/3 η Αθήνα από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας

Το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Λει­τουρ­γί­ας Μετρό Αττι­κής (ΣΕΛΜΑ) ανα­φέ­ρει ότι τα προ­βλή­μα­τα που λιμνά­ζουν, δυσχε­ραί­νουν την εκτέ­λε­ση του συγκοι­νω­νια­κού έργου των Στα­θε­ρών Συγκοι­νω­νιών (ΣΤΑΣΥ), την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του 1,5 εκα­τομ­μύ­ριου επι­βα­τών καθημερινά…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων