- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Μέχρι Παρασκευή (12/9) οι αιτήσεις για τις 500 θέσεις στον ΟΑΕΔ (ΣΟΧ1Α/2019)

ΟΑΕΔ - Όλες οι ειδήσεις: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις 500 θέσεις στον ΟΑΕΔ (ΣΟΧ1Α/2019).

Η κατα­νο­μή των υπαλ­λή­λων θα γίνει σε 49 νομούς με δια­δι­κα­σί­ες ΑΣΕΠ, ενώ οι προ­σλη­φθέ­ντες θα υπο­γρά­ψουν διε­τείς συμ­βά­σεις απασχόλησης.

Δυνα­τό­τη­τα συμ­με­το­χής έχουν υπο­ψή­φιοι ηλι­κί­ας από 18 έως 65 ετών.

Η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων για την πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού καθα­ριό­τη­τας λήγει την Παρα­σκευή 12 Απρι­λί­ου και ώρα 15:30.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι για τις θέσεις πρέ­πει να προ­σέ­ξουν τα εξής:

  • Οι υπο­ψή­φιες δεν πρέ­πει να εισέλ­θουν στο σύστη­μα με τους κωδι­κούς taxis του συζύ­γου τους
  • Θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν κωδι­κούς taxis που αντι­στοι­χούν στο ΑΦΜ τους
  • Η υπο­βο­λή των ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων γίνε­ται με κωδι­κούς taxis και όχι κωδι­κούς ΟΑΕΔ
  • Το ανώ­τε­ρο όριο μοριο­δό­τη­σης της ανερ­γί­ας είναι οι 6 μήνες (300μόρια)
  • Εάν μία υπο­ψή­φια είναι πολύ­τε­κνη η ίδια και τέκνο πολύ­τε­κνης οικο­γέ­νειας θα μοριο­δο­τη­θεί μόνο μία φορά (και όχι προ­σθε­τι­κά δύο) για την πολυ­τε­κνι­κή ιδιότητα
  • Μεγά­λη προ­σο­χή στη βεβαί­ω­ση της ειδι­κής εμπει­ρί­ας (σε κτί­ρια ή υπη­ρε­σί­ες του Δημοσίου).
  • Η ειδι­κή εμπει­ρία απο­δί­δει 8 μόρια ανά μήνα. Η απλή (εμπει­ρία) 7 μόρια ανά μήνα
  • Προ­τι­μή­στε ο φυσι­κός φάκε­λος (εκτυ­πω­μέ­νη μορ­φή αίτη­σης + δικαιο­λο­γη­τι­κά) να φθά­σει στον ΟΑΕΔ με συστη­μέ­νη επι­στο­λή για να κατο­χυ­ρώ­σε­τε ότι απε­στά­λη εμπρόθεσμα

500 προ­σλή­ψεις μέσω ΑΣΕΠ

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων