- Διαφήμιση -

Από το Τατόι στη Βουλή του «Οθωνα τα χρόνια»

Στην άλλο­τε Αίθου­σα Τρο­παί­ων και Υπα­σπι­στών – σημε­ρι­νή Αίθου­σα «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» –, όπου φιλο­ξε­νεί­ται η έκθε­ση «Αντι­κρί­ζο­ντας την Ελευ­θε­ρία! Στη Βου­λή των Ελλή­νων, δύο αιώ­νες μετά», κάτω από την εντυ­πω­σια­κή μνη­μεια­κή ζωγρα­φι­κή ζωφόρο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων