- Διαφήμιση -

Έτος – ρεκόρ το 2023 για τον τουρισμό στην Αθήνα

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το 2023 ήταν μια χρο­νιά ρεκόρ για τον του­ρι­σμό στην Αθή­να με περισ­σό­τε­ρες από 7 εκα­τομ­μύ­ρια διε­θνείς αφί­ξεις μη κατοί­κων στο αερο­δρό­μιο της Αθή­νας, από 6,4 εκα­τομ­μύ­ρια το 2019 (+10%) …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων