- Διαφήμιση -

Forbes: Τα 10 μέρη στην Ελλάδα που πρέπει να επισκεφθούν όλοι

ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ

Ως έναν από τους πιο «καυτούς» προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίζει την Ελλάδα το Forbes σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία χώρα που αξίζει τα λεφτά της πολύ περισσότερο από τους άλλους δημοφιλείς προορισμούς στη Μεσόγειο, όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

Το Forbes προ­τεί­νει τα δέκα τοπ μέρη που θα πρέ­πει να επι­σκε­φτεί κανείς στην Ελλά­δα, αρχής γενό­με­νης από την Αθήνα.

Αθή­να: Η γενέ­τει­ρα της Δημο­κρα­τί­ας, η Αθή­να είναι ένας ξεχω­ρι­στός κόσμος από μόνη της σημειώ­νει το Forbes και τονί­ζει ότι σε μια διή­με­ρη ή τρι­ή­με­ρη επί­σκε­ψη ο του­ρί­στας αξί­ζει να δει την Ακρό­πο­λη, την Αρχαία Αγο­ρά, το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, να περι­πλα­νη­θεί στα πολύ­χρω­μα σοκά­κια στην Πλά­κα και το Μονα­στη­ρά­κι αλλά και να απο­λαύ­σει την υπέ­ρο­χη ατμό­σφαι­ρα στο Κολωνάκι.

Λίμνη Βου­λιαγ­μέ­νης: Η μυστη­ριώ­δης λίμνη Βου­λιαγ­μέ­νη είναι μόλις 15 μίλια έξω από την Αθή­να, αλλά ένας κόσμος χώρος. Το όνο­μά της προ­έρ­χε­ται από την ελλη­νι­κή λέξη vouliiazo, που σημαί­νει “βύθι­ση” και μάλι­στα η μαγευ­τι­κή λίμνη σχη­μα­τί­στη­κε όταν μια τερά­στια υπο­βρύ­χια πηγή αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρη και προ­κά­λε­σε την κατάρ­ρευ­ση μιας τερά­στιας ορο­φής σπη­λαί­ων. Πρό­κει­ται για μια παρ­θέ­να λίμνη με θερα­πευ­τι­κά νερά και με εξαι­ρε­τι­κό φυσι­κό περιβάλλον.

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Ελλά­δας προ­τεί­νε­ται από το Forbes, το οποίο κάνει λόγο για μια μητρό­πο­λη με τερά­στια ιστο­ρι­κή κλη­ρο­νο­μιά ενώ σημεί­ω­νει ότι υπάρ­χουν πολ­λά καλά εστια­τό­ρια και καφε­τέ­ριες που κάνουν επι­τα­κτι­κή μία στά­ση στην πόλη.

Μήλος: Μπο­ρεί η Μήλος να είναι κυρί­ως γνω­στή για την «Αφρο­δί­τη της Μήλου» που δεν βρί­σκε­ται καν εκεί, ανα­φέ­ρει το Forbes αλλά η μονα­δι­κή γεω­λο­γία έχει προι­κί­σει το νησί με μια πλη­θώ­ρα πανέ­μορ­φων παρα­λιών, όπως το Σαρα­κί­νι­κο με τα σου­ρε­α­λι­στι­κά λευ­κά τοπία και το προ­τεί­νει ως εξαι­ρε­τι­κή εναλ­λα­κτι­κή επι­λο­γή ένα­ντι της Σαντο­ρί­νης που βου­λιά­ζει το καλο­καί­ρι από τον κόσμο.

Πάρος: Αν ο επι­σκέ­πτης ψάχνει για υπέ­ρο­χες παρα­λί­ες, καλό φαγη­τό μπο­ρεί να επι­λέ­ξει την κοσμο­πο­λί­τι­κη Πάρο επι­ση­μαί­νε­ται στο δημο­σί­ευ­μα στο οποίο γίνε­ται ανα­φο­ρά και στην Αντί­πα­ρο, με τις διά­ση­μες παρα­λί­ες και στην οποία έχει σπί­τι ο Τομ Χανκς.

Βόρεια Κρή­τη: Πρό­κε­ται ήδη για έναν δημο­φι­λή προ­ο­ρι­σμό για τους Ευρωπαίους.

Νότια Κρή­τη: Η περιο­χή έχει απί­στευ­τα τοπία και παρα­λί­ες ανα­φέ­ρει ο συντά­κτης και προ­τεί­νει στον επι­σκέ­πτη να ξεκι­νή­σει από το Ηρά­κλειο και να επι­σκε­φτεί το Μινω­ϊ­κό Παλά­τι αλλά και τα Μάταλα.

Κάρ­πα­θος: Ο Αntony Grant συντά­κτης του άρθρου παρα­κι­νεί τους ανα­γνώ­στες του να επι­λέ­ξουν την Κάρ­πα­θο για την αυθε­ντι­κό­τη­τα και τις παρα­λί­ες της, ένα­ντι άλλων προ­ο­ρι­σμών των Δωδεκανήσων.

Κέρ­κυ­ρα: Η Κέρ­κυ­ρα, το κατα­πρά­σι­νο νησί συστή­νε­ται τις παρα­λί­ες τους και την παλιά του πόλη.

Αττι­κή: Ο Ναός του Ποσει­δώ­να στο Σού­νιο είναι στις hot περιο­χές που πρέ­πει κανείς να επι­σκε­φτεί αλλά και Λιμα­νά­κια και η Βάρ­κι­ζα προ­τεί­νο­νται ως εξαι­ρε­τι­κές παρα­λί­ες στις οποί­ες ακό­μα και στην καρ­διά της αιχ­μής της καλο­και­ρι­νής περιό­δου δεν θα βρει κανείς πολύ τουρισμό.

Φωτο­γρα­φί­ες: Pixabay, Wikipedia

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή iefimerida
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων