- Διαφήμιση -

Νέο κύμα κακοκαιρίας: Καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Αντιμέτωπη με νέο κύμα κακοκαιρίας θα έρθει η χώρα τις προσεχείς ώρες καθώς στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες

Αντι­μέ­τω­πη με νέο κύμα κακο­και­ρί­ας θα έρθει η χώρα τις προ­σε­χείς ώρες καθώς στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές θα σημειω­θούν ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις και καται­γί­δες ενώ θα υπάρ­χει και μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκόνης.

Πιο ισχυ­ρά ανα­μέ­νο­νται τα φαι­νό­με­να στη νότια ηπει­ρω­τι­κή χώρα έως το μεση­μέ­ρι και στη συνέ­χεια στα βόρεια και ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, καθώς επί­σης στο Βόρειο και στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο.

Οι άνε­μοι στο Κεντρι­κό και Νότιο Αιγαίο θα παρου­σιά­σουν νέα ενί­σχυ­ση και θα πνέ­ουν από δυτι­κές και νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις έως 8 και τοπι­κά 9 μποφόρ.

Στην Αττι­κή  ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες από νωρίς το πρωί ενώ δεν απο­κλεί­ε­ται τα φαι­νό­με­να να είναι κατά τόπους ισχυ­ρά το μεση­μέ­ρι και απόγευμα.

Η ορα­τό­τη­τα έως το πρωί θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ενώ οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα θα είναι σχε­τι­κά αυξη­μέ­νες. Όσο αφο­ρά στη θερ­μο­κρα­σία,  θα κυμαν­θεί από 13 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες από νωρίς το πρωί ενώ τα φαι­νό­με­να το μεση­μέ­ρι και από­γευ­μα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 μπο­φόρ ενώ η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 11 έως 15 βαθμούς.

Σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία, τη Δευ­τέ­ρα ανα­μέ­νο­νται βρο­χές και καται­γί­δες στο σύνο­λο σχε­δόν της χώρας. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν μόνο σε πολύ μεγά­λα υψό­με­τρα. Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα θα είναι σχε­τι­κά αυξη­μέ­νες. Η ορα­τό­τη­τα έως το πρωί αλλά και προς το βρά­δυ θα είναι τοπι­κά περιορισμένη.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από 7 έως 15 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία από 9 έως 15, στη Θρά­κη από 10 έως 17, στην Πελο­πόν­νη­σο από 11 έως 15, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 10 έως 18, στα νησιά του Ιονί­ου από 12 έως 16, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 12 έως 19, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 11 έως 17, και στην Κρή­τη από 12 έως 22 και τοπι­κά στα ανα­το­λι­κά έως 24 με 25 βαθμούς.

Οι άνε­μοι στο Θερ­μαϊ­κό και τις Σπο­ρά­δες θα πνέ­ουν αρχι­κά από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα όμως θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς 3 έως 5 και τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Στο υπό­λοι­πο Βόρειο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 και τοπι­κά 5 μπο­φόρ, όμως προς το βρά­δυ θα γίνουν ανα­το­λι­κοί ίδιας έντα­σης. Στο Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από νοτιο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, από το μεση­μέ­ρι όμως θα στρα­φούν σε νότιους 3 έως 5 και τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Στο υπό­λοι­πο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες και νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, με σημα­ντι­κή στα­δια­κή ενί­σχυ­ση από το μεση­μέ­ρι, φτά­νο­ντας το βρά­δυ τα 8 και τοπι­κά τα 9 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα όμως θα γίνουν βορειο­δυ­τι­κοί 4 έως 6 μποφόρ.

Στο βίντεο που ακο­λου­θεί μπο­ρεί­τε να παρα­κο­λου­θή­σε­τε την εξέ­λι­ξη των βρο­χο­πτώ­σε­ων που περι­μέ­νου­με από το από­γευ­μα της Κυρια­κής 07/04 έως το βρά­δυ της Τρί­της 09/04.

Πρόγνωση για την Τρίτη

και­ρός: στα δυτι­κά, τα βόρεια, τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να από το από­γευ­μα θα εξα­σθε­νή­σουν. Στα υπό­λοι­πα λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές. Άνε­μοι: δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και τοπι­κά στα νότια 7 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: χωρίς αξιό­λο­γη μεταβολή.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων